The World Bank Policy for Projects on International Wate...

  • Năm XB : 2009
  • Tác Giả : Salman M. A. Salman

International Financial Reporting Standards: A Practical...

  • Năm XB : 2009
  • Tác Giả : Van Greuning, Hennie; Scott, Darrel; Terblanche, Simonet

Global Development Finance 2010: External Debt of Develo...

  • Năm XB : 2010
  • Tác Giả : The World Bank

Global Development Finance 2009 (Vol I. Analysis and Out...

  • Năm XB : 2009
  • Tác Giả : The World Bank
Trang 3 trong 3 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]