Niêm yết Sàn Mỹ

  • Năm XB : 2011
  • Tác Giả : Alan Phan

Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu

  • Năm XB : 2013
  • Tác Giả : TS. Hoàng Thế Anh

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất l...

  • Năm XB : 2014
  • Tác Giả : của GS. TS. Lê Hữu Nghĩa, TS. Lê Văn Chiến

Investing in ASEAN

  • Năm XB : 2012
  • Tác Giả : ASEAN

Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư: Công cụ phân tíc...

  • Năm XB : 2001
  • Tác Giả : Pedro Belli, Jock R.Anderson, Howard N.Barnum, Jonh A.Dixon, Jee-Peng Tan

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]