International Investment Law and Arbitration: Commentary...

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Lim, Chin Leng; Ho, Jean; Paparinskis, Martins

Piercing the veil of state enterprises in international...

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Badia, Albert

Conciliation of Land Disputes in Vietnam - A critical an...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : The Asia Foundation

The Law and Policy World Trade Organization: Text, Cases...

 • Năm XB : 2008
 • Tác Giả : Peter Van Den Bossche

Các văn bản pháp luật về Ngân hàng (Việt – Anh).

 • Năm XB : 1997
 • Tác Giả : nhà xuất bản Chính trị quốc gia

Luật Thương mại quốc tế

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : PGS.TS Mai Hồng Quỳ và Ths Trần Việt Dũng

Assessment report on 2-years implementation of the 2005...

 • Năm XB : 2005
 • Tác Giả : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Municipal Government in Vietnam: Case studies of Ho Chi...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : Trường Đại học Kinh tế - Luật; The Asia Foundation

Luật đất đai

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : Chính phủ Việt Nam

Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times

 • Năm XB : 2009
 • Tác Giả : The World Bank

Competition Law in Vietnam

 • Năm XB : 2007
 • Tác Giả : Phạm Thị Quế Anh
Trang 1 trong 2 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]