Thị trường nông thôn – Khoảng trống của hàng Việt

  • Năm XB : 2010
  • Tác Giả : Nhà xuất bản Công thương

Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại củ...

  • Năm XB : 2012
  • Tác Giả : TS. Dương Minh Tuấn (chủ biên), TS. Phạm Quý Long, ThS. Phạm Thị Xuân Mai

Việt Nam – WTO: Những cam kết liên quan đến nông dân, nô...

  • Năm XB : 2010
  • Tác Giả : Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương

Chính sách hỗ trợ của nhà nước ta đối với nông dân trong...

  • Năm XB : 2010
  • Tác Giả : PGS,TS Vũ Minh Phúc; PGS,TS.Trần Thị Minh Châu

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]