International Investment Law and Arbitration: Commentary, Awards and other Materials

Tác Giả: Lim, Chin Leng; Ho, Jean; Paparinskis, Martins
Năm XB: 2016
Nhà XB: Cambridge University Press
Chủ Đề: Luật và phát triển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Tổng hợp một cách toàn diện các vấn đề liên quan đến luật đầu tư và trọng tài quốc tế. Mổ xẻ nhiều nội dung pháp lý phức tạp và gây tranh cãi trong hệ thống luật đầu tư và trọng tài quốc tế.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]