Nghiên cứu này hỗ trợ cho hoạt động của Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội trong việc khảo sát một cách tổng quan các chính sách và dự án giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0368.A
 • Nhan Đề : Rà soát tổng quan các chương trình dự án giảm nghèo ở Việt Nam
 • Chủ Đề : Các vấn đề xã hội
 • Tác Giả : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2010
 • Nhà XB : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Nghiên cứu này hỗ trợ cho hoạt động của Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội trong việc khảo sát một cách tổng quan các chính sách và dự án giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam

Ấn phẩm “Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới - Đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008” là báo cáo đánh giá giữa kỳ 02 chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0320-1.A
 • Nhan Đề : Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới - Đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội và Ủy ban dân tộc
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2011
 • Nhà XB : Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội và Ủy ban dân tộc
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Ấn phẩm “Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới - Đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008” là báo cáo đánh giá giữa kỳ 02 chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo

Cuốn sách “Vietnam: Managing Public Expenditure for Poverty Reduction and Growth” tạm dịch (Việt Nam: Quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo) do Nhà xuất bản Tài chính phát hành nhằm xem xét và đánh giá sự đóng góp của chi tiêu công vào tăng trưởng và giảm nghèo ở Việt Nam

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0502.A
 • Nhan Đề : VietnamManaging Public Expenditure for Poverty Reduction and Growth
 • Chủ Đề : Các vấn đề xã hội
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2005
 • Nhà XB : Tài chính
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Vietnam: Managing Public Expenditure for Poverty Reduction and Growth” tạm dịch (Việt Nam: Quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo) do Nhà xuất bản Tài chính phát hành nhằm xem xét và đánh giá sự đóng góp của chi tiêu công vào tăng trưởng và giảm nghèo ở Việt Nam

Đánh giá tác động đặc biệt quan trọng ở các nước đang phát triển nơi mà các nguồn lực khan hiến và mỗi đô la chi tiêu phải làm tối đa hóa tác động tới việc giảm đói nghèo.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 132.A
 • Nhan Đề : “Đánh giá tác động của các dự án phát triển tới đói nghèo – Sổ tay dành cho cán bộ thực hành”
 • Chủ Đề : Các vấn đề xã hội
 • Tác Giả : Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2002
 • Nhà XB : Văn hóa - Thông tin
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Đánh giá tác động đặc biệt quan trọng ở các nước đang phát triển nơi mà các nguồn lực khan hiến và mỗi đô la chi tiêu phải làm tối đa hóa tác động tới việc giảm đói nghèo.

The book is about: Pakistan’s economy is weak but at a turning point; Economic activity is gradually improving; A significant correction of a loose fiscal stance is taking place to ensure sustainability; The external position is fragile but strengthening; Three sources of risk appear worrisome.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Tài Liệu : D422
 • Nhan Đề : Pakistan Development Update: Poverty Reduction and Economic Management, South Asia Region
 • Chủ Đề : Khác
 • Tác Giả : Worldbank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2014
 • NXB : Worldbank
 • Nguồn Trích : Không
 • Mô tả / Từ khoá :

  The book is about: Pakistan’s economy is weak but at a turning point; Economic activity is gradually improving; A significant correction of a loose fiscal stance is taking place to ensure sustainability; The external position is fragile but strengthening; Three sources of risk appear worrisome.

 • Chia sẻ (0 - không; 1- có; 2 - điều kiện) : 1
Đăng tại Tài liệu Khác

Cuốn sách “Báo cáo đánh giá giữa kỳ: Chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008 ” do Ủy ban dân tộc, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc.làm chủ biên. Cuốn sách được các tác giả phân tích, đánh giá, các kết quả đạt được về hiệu quả và quản lý thực hiện chương trình.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0030.1.A
 • Nhan Đề : Báo cáo đánh giá giữa kỳ: Chương trình 135 –II giai đoạn 2006-2008
 • Chủ Đề : Các vấn đề xã hội
 • Tác Giả : Ủy ban dân tộc, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2009
 • Nhà XB : Thanh Niên
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Báo cáo đánh giá giữa kỳ: Chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008 ” do Ủy ban dân tộc, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc.làm chủ biên. Cuốn sách được các tác giả phân tích, đánh giá, các kết quả đạt được về hiệu quả và quản lý thực hiện chương trình.

Cuốn sách “Đánh giá nghèo theo vùng : Vùng đồng bằng sông Hồng” với chủ trương các mục tiêu quốc gia của Chính phủ Việt Nam là chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo (CPRGS) được hoạch định chính sách ở các cấp Trung ương và địa phương.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0129-2.A
 • Nhan Đề : Đánh giá nghèo theo vùng: Vùng đồng bằng sông Hồng
 • Chủ Đề : Các vấn đề xã hội
 • Tác Giả : Trung tâm dịch vụ và phát triển Nông Thôn ( RDSC)
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2005
 • Nhà XB : Trung tâm dịch vụ và phát triển Nông Thôn ( RDSC)
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Đánh giá nghèo theo vùng : Vùng đồng bằng sông Hồng” với chủ trương các mục tiêu quốc gia của Chính phủ Việt Nam là chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo (CPRGS) được hoạch định chính sách ở các cấp Trung ương và địa phương.

Cuốn sách đã phản ánh được sự phức tạp trong hệ thống các dịch vụ tài chính cùng các yếu tố cần thiết để tăng cường hội nhập tài chính, đặc biệt là giải quyết các vấn đề về nhu cầu về các dịch vụ tài chính ở những hộ gia đình nghèo.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 673
 • Nhan Đề : The new Microfinance handbook - A financial market system perspective
 • Chủ Đề : Tài chính
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2012
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : worldbank.org
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách đã phản ánh được sự phức tạp trong hệ thống các dịch vụ tài chính cùng các yếu tố cần thiết để tăng cường hội nhập tài chính, đặc biệt là giải quyết các vấn đề về nhu cầu về các dịch vụ tài chính ở những hộ gia đình nghèo.
Đăng tại Sách Tài chính

Cuốn sách nêu ra những khía cạnh cần thiết để thiết lập một mối liên hệ tích cực giữa thương mại, phát triển và giảm nghèo trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 634
 • Nhan Đề : Strengthening the linkages between trade, development and poverty reduction
 • Chủ Đề : Vấn đề chung về TMQT
 • Tác Giả : CUTS International
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2007
 • Nhà XB : CUTS International
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách nêu ra những khía cạnh cần thiết để thiết lập một mối liên hệ tích cực giữa thương mại, phát triển và giảm nghèo trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Cuốn sách “Global Monitoring Report 2005” tạm dịch (Báo cáo Giám sát toàn cầu 2005) do Ngân hàng Thế giới phát hành nằm trong chương trình nghiên cứu điểm lại tình hình 5 năm kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện nhằm đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ vào năm 2015.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0202.A
 • Nhan Đề : Global Monitoring Report 2005
 • Chủ Đề : Kinh tế vĩ mô
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2005
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : worldbank.org
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Global Monitoring Report 2005” tạm dịch (Báo cáo Giám sát toàn cầu 2005) do Ngân hàng Thế giới phát hành nằm trong chương trình nghiên cứu điểm lại tình hình 5 năm kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện nhằm đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ vào năm 2015.

Cuốn sách khám phá mối liên hệ giữa các chính sách quốc gia 'ngân hàng và thực tiễn, và mức độ tiếp cận tài chính được đo theo số tài khoản ngân hàng cho mỗi ngàn người lớn.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0020.B
 • Nhan Đề : Banking the Poor: Measuring Banking Access in 54 Economies
 • Chủ Đề : Các vấn đề xã hội
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2009
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : worldbank.org
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách khám phá mối liên hệ giữa các chính sách quốc gia 'ngân hàng và thực tiễn, và mức độ tiếp cận tài chính được đo theo số tài khoản ngân hàng cho mỗi ngàn người lớn.

Để bảo vệ người nghèo và nâng cao lợi ích cho họ, cải cách chính sách cần phải được củng cố bằng hệ thống phân tích đói nghèo và tác động xã hội.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0012-2.A
 • Nhan Đề : Analyzing the Effects of Policy Reforms on the Poor : An Evaluation of the Effectiveness of World Bank Support to Poverty and Social Impact Analyses
 • Chủ Đề : Các vấn đề xã hội
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2010
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : worldbank.org
 • Mô tả ngắn : Để bảo vệ người nghèo và nâng cao lợi ích cho họ, cải cách chính sách cần phải được củng cố bằng hệ thống phân tích đói nghèo và tác động xã hội.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]