"tyle" type="textcrss> #jsn-page, #jsn-emeu.jsn-emeu-sticky, #jsn-pos-topbar { width: 980px; .mn-width: 980px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul, div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul li { width: 200px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-pos-toolbar div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : auto } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul, div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul li { width: 200px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu li ul { right: -200px; } body.jsn- diecptio-rtl div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu li ul { left: -200px; right: auto; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul ul { margin-left: 199px; } /"tyle/> "scrip srcf="mediassysIte/js/mootools-core.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/core.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/caiptio.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/mootools-more.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/jJoomls-hie/js/no cofplit.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/jJoomls-hie/js/utils.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="/templates/hoinhap_wtojs/jsn_/templat.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/modrl.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="/templates/hoinhap_wtojs/jquery-1.10.2d.mn.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery-ui-1.8.23.cusAto..mn.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery.mousewheel..mn.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery. kietic.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery."moothdivescoll-1.3.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip type="textjava"scrip"> window.addEvnen('load', funcptio() { new JCaiptio('img.caiptio'); }); JSNTtemplat.initTtemplat({ /templatPhreix : "/hoinhap_wt_", /templatPath : ""/templates/hoinhap_wt", enableRTL : 0, enableGotopLlin : 1, enableMobile : 0, enableMobileMmeuSticky : 1, enableDesktopMmeuSticky : 0, resmposiveLayout : [] }); window.addEvnen('domready', funcptio() { SqueezeBox.initializt({}); SqueezeBox.asrign($$('a.modrl'), { phars: ' re' }); }); /"scrip/>> "scrip srcf="http:/ tml5s-hm.google cdt.com/s.vn/runk/ tml5.jss> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/3rd-party/resmpon/resmpon..mn.jss> /"scrip/> "scrip/> (funcptio(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjecp']=r;i[r]=i[r]||funcptio(){> (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguemets)},i[r].l=1*new Dlat();a=s.createElgemen(o),> m=s.getElgemensByTagNnam(o)[0];a.async=1;a.srcfg;m.parmenNcdt.insertBefore(a,m)> })(window,docuemet,'"scrip','"httsp://wwwgoogle-analytics.com/analytics.js','ga'); > ga('create', 'UA-90413523-1', 'auto'); ga('sten', 'pageview'); > /"scrip/>
thuê sân khấu t, chcp sp ktệnuy tín ti Hà NHộ.> Chông y cho thuê backdropuy tín ti Hà NHộ - nghiu mẫu mãt đp.> Dịch vụ chan tc /tap sa ti nhà, cam kết ghiu qu 100%.> Chông y crungcấp, co Thuê ngườit đi dktệcướim hi toàn quố.> /"trongd /"pan> /divd> > div id="jsn-topbarr"> div id="jsn-pos-topbarr"> "pan mlss="datetime" "tyle="lkie-height: 25px; margin-left: 10px;r"> "scrip lanuage="s" type="textjava"scrip">> var mconhNnams = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); var dayNnams = new Array("C hi nht,","Tch Hai,","Tch Ba,","Tch tư,","Tch Năm,","Tch Sáu,","Tch Buy,")> var now = new Dlat();> thisYear = now.getYear();> thisDay = dayNnams[now.getDay()];> if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};-// coriecptios if Y2K dksmply problem> docuemet.writt("Hômk ny : " + thisDay +" "+" ngà"+" "+ now.getDlat() + "g thung" + mconhNnams[now.getMconh()] + "gnăm " + thisYear);> // --> /"scrip/> /"pan>> div mlss=" /searc jsn-eodule conaiene">
// /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
 • <"pan> Giớimtghiu /"pan>
 • <"pan> Đhiu k honp s dụng /"pan>
 • <"pan> Sipe map /"pan>
 • <"pan> Liêin h /"pan>
 • <"pan> Englisco />		 /
>
div id="jsn-logor" mlss="pull-leftr"> ak href=/index.php" title="Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Min">"Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Min /a> /divd> div id="banene" mlss="banene-top">> div id="banene-top"" mlss="pull-right">> div mlss=" banenetop jsn-eodule conaiene">

 Trung âm hỗ trợ hội nhập WTO T. Hồ Cí Min div mlss="clseabreak"> /divd> /divd > > div id="jsn-emeu"> div id="jsn-emeu-inene">> div id="jsn-pos-maieemeu">> div mlss=" emeu jsn-eodule conaiene">

// /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
 • <"pan> Trang ch /"pan>
 • <"pan> >Tinthc /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> >Tin hội nhậpQquốcTt /"pan>
 • <"pan> >Tin hội nhậptrong nước /"pan>
 • <"pan> >Tin Hìn /"pan>
 • <"pan> Phân tích bHìnhluhn /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Tchptrường /"pan>
 • <"pan> Hhội nhập kinh tế quốc t /"pan>
 • <"pan> Chuyêin đ /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Hhiệp đinhđã ký kết /"pan>
  • <"pan> WT /"pan>
   • <"pan> >Tinthc /"pan>
   • <"pan> Phân tích - BHìnhluhn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktệncam kết /"pan>
  • <"pan> Cộng đᓙng kinh tếASEAN /"pan>
   • <"pan> >Tinthc /"pan>
   • <"pan> Phân tích bHìnhluhn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktệncam kết /"pan>
  • <"pan> FTA /"pan>
   • <"pan> >Tinthc /"pan>
   • <"pan> Phân tích bHìnhluhn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktệncam kết /"pan>
  • <"pan> TPP /"pan>
   • <"pan> TTinthc /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánhgiá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
 • <"pan> APEC /"pan>
 • <"pan> Hhiệp đinhđrangđàmy phi /"pan>
  • <"pan> EU-VN FTA /"pan>
   • <"pan> TTinthcgđàmy phi /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánhgiá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
  • <"pan> RCEP /"pan>
   • <"pan> TTinthcgđàmy phi /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánhgiá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
  • <"pan> FTA kphc /"pan>
   • <"pan> TTinthcgđàmy phi /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánhgiá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
 • <"pan> Hhoạt độngHhội nhậpKiinh tếQquốc t /"pan> <"pank mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> BankC ht đo TP về HNQT /"pan>
  • <"pan> TTin hoạt độn /"pan>
  • <"pan> Bung ti /"pan>
 • <"pan> Trung tâm WT /"pan>
  • <"pan> Thậphuấi /"pan>
  • <"pan> Nnghêinchu /"pan>
 • <"pan> Đhiu ƯớcpQquốcTt /"pan> <"pank mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> ThươungMi /"pan>
 • <"pan> Đầu Tư /"pan>
  • <"pan> BIT /"pan>
  • <"pan> TIP /"pan>
  • <"pan> IRI /"pan>
 • /divd>
  /divd /divd> /divd> /divd> /divd> div id="jsn-pagpe" mlss="cconaiene"> > > div id="jsn-pos- conmen-top"" mlss="jsn-eodulescconaiene jsn-horizconallayout jsn-eodulescconaiene1 row-fluid">> div mlss=" jsn-eodule conaiene "pan12">
  var IHRSS_WIDTH = "980px"; var IHRSS_HEIGHT = "30px"; var IHRSS_SPEED = 2; var IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; var IHRSS_SLIDESRARRAY=new Array(); var IHRSS_FINALSLIDE e''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"/tin-tu"/tinquoc-te/21475i-nht-ban-peru-no-ltucthuc-day-somcthuc-thi-hiep-dkin-cptpah.htm>Nnht Bun-Peru nhỗlsc thct đyp smptnhc ti ghiệp đinhCPTPP';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"/tin-tu"/tinquoc-te/21471-thoi-ni-ky-tang-thue-main-vhoimot-so-mat-hang--nha- hau-tu-myh.htm>Tch Nhĩ Kỳ tănng tutếmnh với mHtp sốmt thàgi nhập nhunthgM';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"/tin-tu"/tinquoc-te/21468-trung-quoc-kich-hoat-co-che-giaoiquyet-train-cnha-cua-_wt-doi-vhoimyh.htm>TTrungQquốckích hoạtcơg chếgiui quyết traing chpnchap WTO đi với M';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"/tin-tu"/tinquoc-te/21466imy-da-thu-duouc-hn-1-4-ty-usd-tu-thue-theii-nomh.htm>M đãg tu được hơu 1,4nth USDnthg tutếtphé, nhôm';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"/tin-tu"/tinquoc-te/21457i-nht-ban-cam-ket-ho-trt-tp-ho-choimkin-pnht-trhme-co-so-nh-tangh.htm>Nnht Bun cam kết ghỗ trợ TP. Hồ Chí Miny pht trhinpcơg s ghc tng';var IHRSS_IMGGAP = " "; var IHRSS_PIXELGAP = 5; jQuery.noCcofplit(); /"scrip/><"scrip type="textjava"scrip">jQuery.noCcofplit(); /"scrip/
  /divd> > div id="jsn- conmen-top"" mlss="">> > div id="jsn-promor" mlss="row-fluid">> /divd> > > /divd> div id="jsn-bodyr"> div id="jsn- conment mlss="jsn-hasright ">> div id="jsn- conmen_inene"" mlss="row-fluid">> div id="jsn-maie conment mlss=""pan8 ordne1 row-fluid">> div id="jsn-ceontrcolt mlss=""pan12 ordne1 ">> div id="jsn-ceontrcol_inene">> div id="jsn-maiebody- conment mlss=" jsn-hasmaiebody">> div id="jsn-maiebody">> div id="sysIte-emssage- conaiene"> /divd>
  /divd /divd> /divd> /divd> /divd> /divd> /divd> div id="jsn-rightsidg conment mlss=""pan4 ordne2 ">> div id="jsn-rightsidg conmen_inene">> div id="jsn-pos-right">> div mlss=" jsn-module conaiene">

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Hhoạt độngHhộiNnhp /"pan> /h2>
  <"scrip type="textjava"scrip"> // /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
  • <"pan> BankC ht đo TP về HNQT /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
  • <"pan> Bung ti /"pan>
  • <"pan> Hhoạt độn /"pan>
 • <"pan> Trung tâm WT /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Thậphuấi /"pan>
 • <"pan> Nnghêinchu /"pan>
 • <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Thư vktện hội nhậ /"pan> /h2>

   tu vhme

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Xem nghiu nht /"pan> /h2>
  • Vktt Nna sẽ đónp s lượng h lục lãinhđo quốcgia dự WEF-ASEAN 2018
  • Dspbáo tănng rưởnngGDP Quý IV 6,56% và 6,83%, co cu năm 2018
  • ASEAN tspcườnngvà sáungto trong bui cuing áchmngg ông nghiệp4.0
  • Nnht Bun cam kết ghỗ trợ TP. Hồ Chí Miny pht trhinpcơg s ghc tng
  • FTe Cofidgntial Re"searc:cTti ĐôngNna Á, Vktt Nna là nước dễ bu tsng hươung nht bui chktn traing hươungmi

  phong ve thuoun mai

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Vidgo /"pan> /a>

  <"scrip type="textjava"scrip"> WEBLINK Worldg Trde Organiscatio ( WT) Associaptio ofn SotheasI AsiankNcatio (ASEAN) AsianPacific E coomic CooOprcatio (APEC) EuropeankC amber ofnCommeurcein Vket na (EUROCHAMVN) AmeuicankC amber ofnCommeurcein Vket na (AMCHAMVIETNAM) ChươungtrHìnhHhỗ trợk tutt ghucgia nhập WTO(B- WT) Europeank Trde Policy and Investemet Support Projecp Bh ChôngThươun Ủy bangQquốcgia về Hhợptáct kinc tế quốc t Cục Qqun lý Cnh train Cục Xhcttktn Thươungmi (VketTrde) Vănp phnngQquốcgia SPS Vktt Nna Vănp phnngTiêu chquin o lườnng cht lượn Ss ChôngThươuntphành ph Cục Hui quang hhành ph Trung tâmXhcttktn Thươungmi và Đầu tưg hhành ph VktnkNnghêinchu và pht trhinp hhành ph Trung tâm WTOchapVCCI Hhỗ trợ doanh nghiệp chungbánp phhgiá chapVCCI Hhiệp hộiDdoanh nghiệp TP HCM HhộiDdoanh hân trẻp TP HCM GiimtgưởnngCNTT-TT TP. H CHÍ MINHM
  <"scrip type="textjava"scrip"> jQuery.noCcofplit(); jQuery(docuemet).ready(funcptio (jQuery) { jQuery("dkv#makeMeSscollable")."moothDivSscoll({ manualCcotinuousSscolling: true, autoSscollingMode: "onStart", autoSscollingIontrval:10 }); }); "tyle" type="textcrss> #makeMeSscollable div.sscollableArea * { posiptio: relcatve; dksmply: block; float: left; margin: 0; padding: 0; -webkit-user-"elsct: none; -k.htm-user-"elsct: none; -moz-user-"elsct: none; -o-user-"elsct: none; user-"elsct: none; } #makeMeSscollable div.sscollableArea a{ posiptio: relcatve; dksmply: block; float: left; margin: 0; padding: 0; -webkit-user-"elsct: none; -k.htm-user-"elsct: none; -moz-user-"elsct: none; -o-user-"elsct: none; user-"elsct: none; padding-left:5px; padding-right:5px; background:traisparmen; } #makeMeSscollable div.sscollableArea a:hover{ background:traisparmen; }
  FieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldField

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Liêinkết /"pan> /h2>

    div id="jsn- conmen-bottom">> div id="jsn-pos- conmen-bottom" mlss="jsn-eodulescconaiene jsn-horizconallayout jsn-eodulescconaiene1 row-fluid">> div mlss="info_wt jsn-module conaiene "pan12">

  > > > > >
  > div id="jsn-pos-user5t mlss=""pan12 ordne1 ">> div mlss=" bodem jsn-module conaiene">
  <"tyle" type="textcrss> .vfleft{float:left;}.vfright{float:right;}.vfclsea{clsea:both;}.valeft{"tex-aligo:left;}.varight{"tex-aligo:right;}.vaceontr{"tex-aligo:ceontr;} #vvisit_counntr138 .vstats_counntr{margin-top: 5px;} #vvisit_counntr138 .vrow{ eight:24px;} #vvisit_counntr138 .vstats_.ico{margin-right:5px;} #vvisit_counntr138{padding:5px;} div id="vvisit_counntr138t mlss="vvisit_counntr bodem vaceontrs>
  <"pank mlss="vdigit-0" title=Vinaora-Visitors Counntr">0 /"pan> "pank mlss="vdigit-0" title=Vinaora-Visitors Counntr">0 /"pan> "pank mlss="vdigit-4" title=Vinaora-Visitors Counntr">4 /"pan> "pank mlss="vdigit-1" title=Vinaora-Visitors Counntr">1 /"pan> "pank mlss="vdigit-3" title=Vinaora-Visitors Counntr">3 /"pan> "pank mlss="vdigit-7" title=Vinaora-Visitors Counntr">7 /"pan> "pank mlss="vdigit-6" title=Vinaora-Visitors Counntr">6 /"pan> "pank mlss="vdigit-1" title=Vinaora-Visitors Counntr">1 /"pan> "pank mlss="vdigit-7" title=Vinaora-Visitors Counntr">7 /"pan> /divd /divd div mlss="clseabreak"> > div id="jsn-foontr">>
  > div id="jsn-pos-foontr" mlss=""pan12">> div mlss=" jsn-eodule conaiene">

  Traintpôintin đhin ts tsngpghpgHhội nhập kinc tế quốc tếtpành phố Hồ Cí Min
  Giyh pépn hoạt độnk Trintpôintin đhin ts tsngpghpg s 103/GP-ICP-STTT, TP. Hồ Cí Min, ngày 06 -12-2012.
  Bun quyềnp hquc về Trung âmHhỗ trợ hội nhập WTOchaptpành phố Hồ Cí Min (thquc Vktnk nghêinchu pát trhinp TP HC)

  Tghit kế bui "hông y tghit kế web GiimPháp Toàn Cu<"pank"tyle="posiptio: absolute; top: -999px; overflow: auto;o>

  <"trongd> Xưởnngsun xuất ak href="http://wwwmayepcamvkeo.com/l>máy épg ám viêi chănpnuôi, máy épg ám viêi mini cho thỏ, gà, vịt, chkm bug âu. Kho xưởnngsun xuất ak href="http:/long cog nghmphvn/l>lᓙng ông nghiệ giá rẻpti th nhi, lᓙng hkm bug âu, lᓙngthỏ, lᓙnggà Hướngdẫnp pươung php ak href="http:/phuchoitochuton.net/l> phc hi tóc hư tsn ghiu qup ch sau 1 tutnp s dụng Phân phi loungcoung nghmp chht lượnp hhp nôngtr, mHi thn chhc chhn> /divd> > div "tyle="posiptio: absolute; left: -998px;"><"pank"tyle="posiptio: absolute; top: -998px; overflow: auto;o>> <1> "trongd> Vinhomes Gardnnia> The RaieBow 8X> Vinhomes Ceonral Park> Chrungcư Diamond Lotus Lake Vkew> Chrungcư Sunrise City> Chrungcư Ceona Park> Chrungcư 87 Lĩin Nna> Chrungcư Cầu Dhin> Chrungcư Imperia 360 GiimPhóng> Chrungcư Ruby Tower> Vinhomes Golden River> Chrungcư GoldsilknComplex> Tghit kế bktt tnh e cpark> Vinhomes Gardnnia> Vinhomes Gardnnia Cầu Dhin> Chrungcư 93 lò đúc> Chrungcư Vista Verdt> Chrungcư gamuda the two> Ktu đô tnh park city> Chrungcư golden ankkphn> Cănp h An Gia Riversidg> masterh tnho đhin> cănp h carillou 2 tânp ph> chrungcư 283 Kpươung Trun> Goldmark city 36 h tùnngmu> > ak href="http://wwwchruncu60bnguyenhuytuouns.com/l>Chrungcư 60B Nguyễn Huy Tưởnn> Chrungcư Imperia Gardnn> Vinhomes Lhiu Giai> Bktt tnh TrungYêi> Chrungcư đa uố> udic riversidg 122 vĩin tuy> chrungcư gceen stars> Chrungcư Mon city> Dspán 69 Tchy Kpuê> cănp h Vinhomes Ba Sio> vinhomes trần duy hưun> dự án vinhomes gardnnia> Chrungcư GoldMark City> Cănp h saigon panorama> GTrid WorldmPhúgQquố> HoamPhượnpVinhomes Riversidg> Vinhomes Times city> Hacie c lê vănplươun> tânphoàng minh hàng cu> HoamLan Vknhomes Riversidg> Chrungcư Ecolife Capitol> Cănp h ph hàng an> Dspán King Ceoner> > > /divd> div "tyle="posiptio: absolute; left: -998px;"><"pank"tyle="posiptio: absolute; top: -998px; overflow: auto;o>> Chrungcư /divd> > div mlss="clseabreak"> > <"pan>Go to top> > > > >

  Traintpôintin này được tnhcghin với sspghỗ trợk tutt chapdự án BWTO