Blockchain: Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới

Tác Giả: Swan, Melanie
Năm XB: 2016
Nhà XB: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Chủ Đề: Thương mại điện tử
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Giới thiệu các khái niệm, đặc tính, tính năng của bitcoin và blockchain; Trình bày khả năng ứng dụng của Blockchain như: Tiền tệ (Blockchain 1.0); Hợp đồng (Blockchain 2.0); luật pháp ngoài tiền tệ, kinh tế và thị trường, những ứng dụng tăng năng suất và điều phối ngoài tiền tệ, kinh tế và tài chính (Blockchain 3.0).

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn