Cuốn sách Beyond survival – Protecting households from health shocks in Latin America của Cristian C.Baeza và Truman G.Packard giới thiệu cơ sở khái niệm vững chắc về vấn đề nội dung của các gói bảo hiểm y tế bắt buộc, sự lựa chọn các cơ chế tài chính cho bảo hiểm, và vai trò của chính sách công trong lĩnh vực bảo hiểm

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0043.A
 • Nhan Đề : Beyond survival – Protecting households from health shocks in Latin America
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Cristian C.Baeza, Truman G.Packard
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2006
 • Nhà XB : World Bank, Đại học Stanford
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách Beyond survival – Protecting households from health shocks in Latin America của Cristian C.Baeza và Truman G.Packard giới thiệu cơ sở khái niệm vững chắc về vấn đề nội dung của các gói bảo hiểm y tế bắt buộc, sự lựa chọn các cơ chế tài chính cho bảo hiểm, và vai trò của chính sách công trong lĩnh vực bảo hiểm

Báo cáo nhận định nền giáo dục Việt Nam có truyền thống thành tích rất tốt trong việc cung cấp các kỹ năng đọc viết và tính toán cơ bản, nhưng nền giáo dục đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn về việc đào tạo các kỹ năng tiên tiến theo yêu cầu sẽ ngày càng gia tăng trong thời gian tới.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 678-1
 • Nhan Đề : Skilling up Vietnam: Preparing the workforce for a modern market economy
 • Chủ Đề : Kinh tế vĩ mô
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2013
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Báo cáo nhận định nền giáo dục Việt Nam có truyền thống thành tích rất tốt trong việc cung cấp các kỹ năng đọc viết và tính toán cơ bản, nhưng nền giáo dục đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn về việc đào tạo các kỹ năng tiên tiến theo yêu cầu sẽ ngày càng gia tăng trong thời gian tới.

Thông qua quyển sách này các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam mong muốn Nhà nước cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc cải thiện các chính sách, các văn bản pháp luật, việc thực thi pháp luật có liên quan các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0264-6A
 • Nhan Đề : Kiến nghị chính sách thương mại
 • Chủ Đề : Chính sách thương mại, thuế
 • Tác Giả : Phòng Thương mại Công nghiệp Châu Âu
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2011
 • Nhà XB : Phòng Thương mại Công nghiệp Châu Âu
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Thông qua quyển sách này các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam mong muốn Nhà nước cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc cải thiện các chính sách, các văn bản pháp luật, việc thực thi pháp luật có liên quan các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp.

Ấn phẩm “Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn” do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống huy động và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0036.A
 • Nhan Đề : Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn
 • Chủ Đề : Tài chính
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2009
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Ấn phẩm “Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn” do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống huy động và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.
Đăng tại Sách Tài chính

Cuốn sách Báo cáo phát triển thế giới năm 2010 kêu gọi khẩn thiết toàn cầu hãy cùng chung tay hành động về các vấn đề khí hậu

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 31-3.A
 • Nhan Đề : Báo cáo phát triển thế giới năm 2010 “Phát triển và biến đổi khí hậu”
 • Chủ Đề : Khác
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2010
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách Báo cáo phát triển thế giới năm 2010 kêu gọi khẩn thiết toàn cầu hãy cùng chung tay hành động về các vấn đề khí hậu
Đăng tại Sách Khác

Cuốn sách được các tác giả phân tích, đánh giá , định dạng lại khung tranh luận chính sách về đô thị hoá, phát triển lãnh thổ và hội nhập khu vực. Từ những kinh nghiệm của các nước phát triển đã rút ra những ý nghĩa thực tiễn cho chính sách đô thị hoá ở các nước đang phát triển

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0030.1.A
 • Nhan Đề : Báo cáo phát triển thế giới 2009: Tái định dạng địa kinh tế
 • Chủ Đề : Kinh tế vĩ mô
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2008
 • Nhà XB : Văn hoá Thông tin
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách được các tác giả phân tích, đánh giá , định dạng lại khung tranh luận chính sách về đô thị hoá, phát triển lãnh thổ và hội nhập khu vực. Từ những kinh nghiệm của các nước phát triển đã rút ra những ý nghĩa thực tiễn cho chính sách đô thị hoá ở các nước đang phát triển

Báo cáo được thiết kế như là phần hướng dẫn có tính chất tham khảo giúp cải thiện quy trình cải cách thông qua việc nâng cao nhận thức về những vấn đề thiết yếu, đưa ra một cách tiếp cận tương đối đơn giản.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0026.A
 • Nhan Đề : Cải cách các quy định về kinh doanh - Cẩm nang cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam
 • Chủ Đề : Thể chế và cải cách hành chính
 • Tác Giả : Viện Quản lý Kinh tế Trung ương
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2005
 • Nhà XB : Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Báo cáo được thiết kế như là phần hướng dẫn có tính chất tham khảo giúp cải thiện quy trình cải cách thông qua việc nâng cao nhận thức về những vấn đề thiết yếu, đưa ra một cách tiếp cận tương đối đơn giản.

Cuốn sách cũng đánh giá những ảnh hưởng tích cực mà luật đầu tư và luật doanh nghiệp 2005 đem lại cho nền kinh tế, môi trường kinh doanh… của Việt Nam.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0022-1.B
 • Nhan Đề : Assessment report on 2-years implementation of the 2005 enterprise law and investment law
 • Chủ Đề : Luật và phát triển
 • Tác Giả : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2005
 • Nhà XB : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách cũng đánh giá những ảnh hưởng tích cực mà luật đầu tư và luật doanh nghiệp 2005 đem lại cho nền kinh tế, môi trường kinh doanh… của Việt Nam.

Ấn phẩm “Cần Thơ, Việt Nam tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” trình bày những thông tin phù hợp và khả thi nhất thu thập được từ quá trình thí điểm công cụ Phân tích Thế mạnh Đô thị.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 709
 • Nhan Đề : Cần Thơ, Việt Nam tăng cường khả năng thích ứng của đô thị
 • Chủ Đề : Khác
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2014
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Ấn phẩm “Cần Thơ, Việt Nam tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” trình bày những thông tin phù hợp và khả thi nhất thu thập được từ quá trình thí điểm công cụ Phân tích Thế mạnh Đô thị.
Đăng tại Sách Khác

Cuốn sách đã cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích cho bạn đọc, nhất là đối với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra trong quá trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế từ những kinh nghiệm của Trung Quốc hiện nay

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 652
 • Nhan Đề : Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu
 • Chủ Đề : Đầu tư
 • Tác Giả : TS. Hoàng Thế Anh
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2013
 • Nhà XB : Từ điển Bách Khoa
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách đã cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích cho bạn đọc, nhất là đối với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra trong quá trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế từ những kinh nghiệm của Trung Quốc hiện nay
Đăng tại Sách Đầu tư

Cuốn sách “Fail-Safe Management: Five Rules to Avoid Project Failure” tạm dịch (Quản lý an toàn: Năm nguyên tắc để tránh cho dự án bị thất bại) do Ngân hàng Thế giới phát hành đưa ra năm quy tắc để tránh sự thất bại của dự án.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 702
 • Nhan Đề : Fail-Safe Management: Five Rules to Avoid Project Failure
 • Chủ Đề : Khác
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2013
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : worldbank.org
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Fail-Safe Management: Five Rules to Avoid Project Failure” tạm dịch (Quản lý an toàn: Năm nguyên tắc để tránh cho dự án bị thất bại) do Ngân hàng Thế giới phát hành đưa ra năm quy tắc để tránh sự thất bại của dự án.
Đăng tại Sách Khác

Cuốn sách Municipal Government in Vietnam: Case studies of Ho Chi Minh City and Da Nang (tạm dịch: Chính quyền đô thị tại Việt Nam: Trường hợp của TP.HCM và Đà Nẵng) do Trường Đại học Kinh tế - Luật hợp tác với The Asia Foundation thực hiện nhằm mục đích đóng góp vào tiến trình chung cho sự thay đổi khung pháp lý ở Việt Nam

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 696
 • Nhan Đề : Municipal Government in Vietnam: Case studies of Ho Chi Minh City and Da Nang
 • Chủ Đề : Luật và phát triển
 • Tác Giả : Trường Đại học Kinh tế - Luật; The Asia Foundation
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2013
 • Nhà XB : Trường Đại học Kinh tế - Luật; The Asia Foundation
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách Municipal Government in Vietnam: Case studies of Ho Chi Minh City and Da Nang (tạm dịch: Chính quyền đô thị tại Việt Nam: Trường hợp của TP.HCM và Đà Nẵng) do Trường Đại học Kinh tế - Luật hợp tác với The Asia Foundation thực hiện nhằm mục đích đóng góp vào tiến trình chung cho sự thay đổi khung pháp lý ở Việt Nam
Trang 1 trong 3 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn