The WTO: Governance Dispute Settlement and Developing Co...

 • Năm XB : 2008
 • Tác Giả : Merit E.Janow, Victoria Donaldson, Alan Yanovich

The WTO Dispute Settlement Procedures - Second Edition

 • Năm XB : 2001
 • Tác Giả : WTO Secretariat

The WTO and International Trade Law/ Dispute Settlement

 • Năm XB : 2005
 • Tác Giả : Petros C.Mavroidis, Alan O.Sykes biên

International Trade Law of the WTO

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : M. Rafiqul Islam

Handbook of International Law – Second Edition

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Anthomy Aust

Integrating Human Rights Into Development: Donor Approac...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : World Bank và OECD
Trang 2 trong 2 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn