ASEAN-INDIA DIALOGUE RELATIONS

Nhan Đề: ASEAN-INDIA DIALOGUE RELATIONS
Tác Giả: Asean-India
Năm XB: 2015
Nguồn Trích: asean.org
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Chủ Đề: Quan hệ kinh tế quốc tế
NXB: Asean-India
Tải về file đính kèm:

ASEAN-INDIA DIALOGUE RELATIONS

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn