AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA

Nhan Đề: AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA
Tác Giả: Asean-Korea
Năm XB: 2007
Nguồn Trích: asean.org
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Chủ Đề: Hiệp định Thương mại
NXB: Asean-Korea
Tải về file đính kèm:

AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE  ECONOMIC COOPERATION AMONG THE  GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF  THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN  NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn