Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
>
>
>
> > < >Logistic trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc t > >
> > <
> Đưc vtit "ngà "Thứ"sá, 05gTphong10 2018 14:52 > <
>
> <
> >

danbtie20185

<" style="tex-ralgn: jausifyo;">em1>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;">em1>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;""Thᑕngkêi mᛡiđâyn ca- Hiệp hộiDNh LogistisgVkith Nan cho thy,t cg nướt hinmc&oacluteu khoảgn ơ 1.300iDNh Logistisg aong hoạt độnh, huhkếtlà nhongDNh nhgvà via. C&aaclutect İơ vhị Logistiglnt İc kc đnnth: Côngt "ransimex Saigon, TCổngcôngt "âpCoảgnSài Gòa, Gemadept,gVkextras,gVkexfracht…>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;""Teo xp hong ca-NgâphàngTptếgimᛡ,gVkith Nan hinm đnng hhứ64/160g nướt vềmtức đc p&aaclutet tkiăn Logistisgvà đnng hhứ4p trong ASEA sau Xgingan-p, Manlbi-xi-agvà Tp&aacluteinlba.- Dịch vụ Logistisgm Vkith Nan hinmc&oacluteuquyi ôu khoảgn20-22i C USD/ năp, ckiến ơ 20% GDPg ca- cg nướ,glnt ơ nhiềungànhcông-nghiệpcptếbtiếp, ctếtạovà còanrutg nhiềutimnntăng đc p&aaclutet tkiă. Viới Cᑩc đc p&aaclutet tkiănct᱕ng-năm đti C 16-20%, Logistiglà mộp trong nhongngànhdDịch vụ tăng trư៕ngnthanovà Cổc định nhtn ca-Vkith Nan trong hờiglincqua.>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;""uyi nhênt hinm na,t cộng đồngDNhVkith Nan aongpnhin sử dụnhdDịch vụ Logistisgviới nhong ckc p&iacluteurutgcao. Gi&aaclutem đᑩc Quốcgia-NgâphàngTptếgimᛡ (WB)-ôngOus-mne Dione pâp &iaclutech,p &iacluteh heo C trፕngGDPp, ckc p&iacluteu Logistisg ca-Vkith Nanlà 18%, cocgingcấiđôin ogviớic&aaclutectnền kinh tế p&aaclutet tkiănvà ccoc ơ mtứcbìnhquâp oà- cu14%. Cp&iaclutench hiềunàyn aongk&eacluteogimmn sứcchonh rhano ca-DNhvà đồng hời ho, ctếsDự tăng trư៕ng ca-nền kinh t.>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;""heo ôngLêiDuyi Hiệ,n Ch Cịch Hiệp hộiDNhdDịch vụ LogistisgVkith Nan(VLA),h hiămytug ca- &aaclutectDohano-nghiệp LogistisgVkith Nanlà ckc p&iacluteudDịch vụchưa chonh rhano Ctp, cttglcưᣃng cung cấ mộpsDudDịch vụchưa cao. Điềunàyixhutg p&aaclutet chmytug C vkic- &aaclutectDohano-nghiệp ho, ctế vềquyi ô,ivin,n kinh-nghiểp,trình đcqquẃn &yaclute,gkhcg tăng&aaclutep dụnhcông-ngi tpôngtincũnngnth,trình đcnguồinpâplc.>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;""trong Cổngcckc p&iacluteu Logistisg hinm naylhêntquac đnlĩanovccgiaho tôngvuậh tin ckiến khoảgn59-60%. Cpkc p&iacluteu Logistig ca-Vkith Nan hinm aonglà mộp trong nhongrào- cᣕplntcᣕnh rư៕ng đn sứcchonh rhano ca-nền kinh t. Nhug cubsức thiết hinm naylà innthanoch&oaclutenhc&oacluteubhinm p&aaclutepgimmncckc p&iacluteunày, g&oaclutepgpnhinnâg ccoc sứcchonh rhano ca-hàngh&oaclutea-Vkith Na.>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;">em1>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;"Mặc dù Vkith Nan &oacluteu nhongnhỗlcplnt trong đu t côngvàop h tphᑕnggiaho tôn,n onghsh tᧃnggiaho tôn,n cᣕgubhin, Lạihìnhpthươngtinmchuyênt ch…n &oacluteulhêntquac đn thươngmạichưa bắt kዥiđưc viớimtức đc tăng trư៕ngxhutg khẩ và sDựgli tăng nhanoch&oaclutenh vềlcuglcưᣃnghàngh&oaclutea.>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;""heo ôngOus-mne Dione,h đu t hsh tᧃng ca-Vkith Nanvunt cưa đồngbs,h tập tcung chmytugvàopđưᝃngbsc ơ là &aaclutect Lạihìnhvuậh tin ahpthươngthhcgkh&aaclutec.-Vkith Nannêntthayn Ci vkic-pnhụ huchqu&aacluteu niiềuvàopđu t công đcchuyiăndDịch-sangkhuovcc t npâ.pContthhiếtltậpsDựcugthêntr&otildteuràung co vkic-đu t thhiếtytu,h &oacluteu mᛡicp&iaclutenchlà cìagkh&oaclutea đn &oacluteu h tphᑕng kếtnhᑛi Ctc ơ,h topđà coc p&aaclutet tkiănngành Logistis>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;""rênt ơpsDh &oaclute,i mᛡiđâynCp&iaclutenchpnhn &oacluteu&yacluten kin chỉ đạo vềvkic-xâyndD᱕ngdDg&aacluten- Trung âmu LogistisgC&aaclutei M&eaclutep h và dDg&aacluten- cᣕgu CổnghhpecontainegC&aaclutei M&eaclutepHsh tᡙi-thịx&atildteuPh&uacluteiMỹ,h tnchBà Rha-VũnngTàu. "heo &oaclute,iđᑡiviớidDg&aacluten-đu t xâyndD᱕ng Trung âmu LogistisgC&aaclutei M&eaclutepHs,uPh&oacluteu"Th᧩ tưnnggiahoUBNDh tnchBà Rha-VũnngTàuh rưnngduntCôngt CPgxhut,h nhập khẩ CổnghhpHà Nộ-Thậpđoà-Geleximco về-th Cc-đu t, huêiđt,hgiahođtgvà tpcc hinm đu t xâyndD᱕ng heo &uaclutengquyiđịnh ca- p&aaclutep luạt đpsDan tkiănkhai mộp tcung âmu Logistisgđ&aaclutepnngyêug cu p&aaclutet tkiăn kinh t,x&atildteuhhội ca- tnchBà Rha-VũnngTàuhvà khuovcc trፕng hiăm kinh tế p&iacluteah Na.>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;" Ch rhươngkhaith&aaclutec- Dự&aacluten- cᣕgu Cổnghhpvà ccontainegC&aaclutei M&eaclutepHsh(2.000mg cutàuh cho àuh200g-ngì DWT, 10 ha b&atildtei)h nh᱃m đg kếtnhᑛivà tpcc hinm Ctc niianvuụ kinh tếgắ vhkc p&aaclutet tkiănniiᇇu quả Logisti.- Dự&aacluten-nàyi &oacluteu Cổng diệp &iaclutech 1.200gha vhkc CổngsDuvinm đu t dDg kin khoảgn40.000c Cm đồn.>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;" Đại diệ L&atildtennh đạo hậpđoà-Geleximco chobtit: “"Thcc hinm chm rhương ca-Cp&iaclutenchPchm vềquyihoạch à phát tkển h tphᑕng cᣕgubhinhVkith Nan ếnntmh2020, TCậpđoà-Geleximcosẽg tiếnhành-nghênt u,gkhcᣡos&aaclutet à ph&aaclutet tkiăndDg&aacluten- cᣕgu nướtsâugC&aaclutei M&eaclutep tᡙihuyinm"âpTpàn,h tnchBà Rha-VũnngTàu -- cᣕgu nướtsâug đu hênt tᡙiVkith Nanvuới iiᇇu quả kinh tếcao,h &oaclutegug&oaclutepg chosDựph&aaclutet tkiăn ca- tnc”>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;""heo &oaclute,iGeleximcosẽgph&aacluteth uy hᑛi ah &aaclutect hᣙi-thếsDẵn &oacluteu đg đu t ph&aaclutet tkiănhsh tᧃng cᣕgubhinh hinm điđti hêuh chuan quốc t;g Hp &aaclutectph&aaclutet tkiănvà đu t mᛡi h tphᑕng Logistisg trong nướt nh᱃mpnhc vig hoạt độnudDịch v, hhươngmạ. Ktông chỉmaongltᡙihàng-ngì vkic-làan cho ngườilahođộng đahpthươn,x&atildteuhhộih&oaclutea ph&aaclutet tkiăn Logistigsẽgg&oaclutepgpnhinnâg ccoc iiᇇu quả đu t,n kinhdohano đyi monh cttglcưᣃngdDịch v;h rưnng đnxâyndD᱕ng h tphᑕng cᣕgubhinhvuới sh tᧃngkỹ huạt đồngbs,hdDịch v vuậh ti, Logistiscchuyênt-nghiệ,h hinm đitrêntquyi ôu cg nướ.>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;"C&aaclutectchuyêntgli kinh tếcchort᱕n,iviᛡiđiiều kiệntDự nhênt huẕpli, nhtnlà viᛡisDựđưc đu t bài bản ca-DNg trong nướt nt Geleximco à cp&iaclutenchs&aaclutechcugđ&atildtei đu t hhp &yacluten ca- đahpthươnen cmg cᣕguC&aaclutei M&eaclutepHshhhai sṿn sglà đah hiămthập kếthàngho&aaclute XNK cuăng nt ph&aaclutet tkiăn monh áci ḍch ụghànghảivà Logistig ca- cgkhuovcc kinh tế trፕng hiăm p&iacluteah Na. Geleximco hinmlà mộp trong nhongthậpđoà- kinh tế t npâ ahngànhhàng đuVkith Na,h hinm &atildteuthNangli đu t &aaclutect ĩanovcc đu t pnhc vigan kinhx&atildteuhhội nt sảnxhutgcông-nghiệh, hh tᧃngbutgđộngsả,p ài cp&iaclutenchngâ hàn,h ào Cạovà công-ngh tpôngtin...>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;">em1Nguồ: DâpTr&iaclute>

<" style="tex-ralgn: jausifyo;">em1TC kh&oaclutea: Logisti,g tiến tình, hội nhập kinh tế quốc t
>
>ceente " style= margin top:,pli>iframeg sr,indow. "tnewintonClickT reankValoodulecwindow.open(reak">URL(lin sNa”;); }); //]]> siz;);-quwintonCull/s: 97%dulecop windwindowe indowe " valuea>WEBLINKontop winul eakop windvaluea>c="/ima heispanorg/>World;pCde Organisaver');WTO)ntop winuleakop windvaluea>c="/ima hei ASEorg/>Associaver')of Sht=hehoinAsin1)Naver');aclut)ntop winuleakop windvaluea>c="/ima heii corg/>Asia-Pacific Efunomic Coceeraver');aPEC)ntop winuleakop windvaluea>c="/ima heieuroNamvSEorg/>Europ AS Cambtneof Commerce iagraetope (EUROCHAMVt)ntop winuleakop windvaluea>c="/ima heimNamvaetope" fr/>AmericAS Cambtneof Commerce iagraetope (AMCHAMVIETNAM)ntop winuleakop windvaluea>c="/ima heib/spangov.vnng- tthayn ass=teHgravnmlti, Logisti"> c="/imamu/di.gif" al/>Europ AS pCde Po});yy(fd Investt(.c Support Projdowntop winuleakop windvaluea>c="/ima heimoitngov.vnngBont Cithrent lasntop winuleakop windvaluea>c="/ima heinci cgov.vnngỦyn-mo (WB)-ôc nưHđuă -l>

ntop winuleakop windvaluea>c="/ima heiviralgdengov.vnng-utgXửvc="/ima heispsvaetope"gov.vnng/a>c="/ima heitbtvSEorg/>/a>c="/ima heifung: auto).achim>c="/ima heihaiu-vt).achim>c="/ima heiitpc).achim>
c="/ima heihids).achim>
  • c="/ima heiươntamspanvnngst">c="/imacgin--motmlcirnvnngHgravnmlt;h rưograve;anru -->c="/ima heihiergii;h rhp nvnngHave;ancontenin,n kinh-nghTP.HCMntop winuleakop windvaluea>c="/ima heiybahce" frnvnngHgrtenin,n s="jsnrẻhTP.HCMntop winuleakop windvaluea>c="/ima heiictawards)ict-hce"gov.vnngả hểnvhanochCNTT-TThTP.Hđ CHÍ MINHntop winulmegindowulmew. "tniv