< !cript> (unction()i,s,o,g,r,a,m){i['GoogecAnalyicksObjcti']=r;i[r]=i[r]||unction() { (i[r].q=i[r].q||[]).push(rgiuenuts)},i[r].l=1*ews Dte.();a=.cseadteElment"(o), m=.cge(Elment"sByTagNmew(o)[0];ajssync=1;ajrc="g;m.artnt"Nnd.cns/ertBefmre'a,m) })(indow.,docuenut,'cript>','ttp:s//www.hgoogec-analyickscsom/analyickscjs','ga') ga('seadte, f'UA-90413523-1, f'uto;') ga('send, f'age,view') /script> ="os-iion( aubsolute; eft: -299ppx; ="os-iion( aubsolute; oop -299ppx; overflow auto; thuê sân khấutổnchỉcsốkiẇn tuy tí tỺi Hà Ni . Cng tiy cho thuê backdroptuy tí tỺi Hà Ni - niệu mẫu mãđỺp. Dịch vụ hỉatỺc itasốatỺi nhà, cam kết iệpuquỺ 100%. Cng tiy cng tcấp cho Thuê ngườiđỺi dẇn tcướihỗi ooànquốc . /sctrong < < !cpan oashs="ddtetime" tyle>="lnet-heght: a25x; argin-left: 19px; > < < < < < < vr dmntahNmews = ews Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12") vr ddayNmews = ews Array("Cỗnhậpt,","Tỉ Hai,","Tỉ Ba,","Tỉ tư,","Tỉ Năm,","Tỉ Sáu,","Tỉ By,") vr dnow = ews Dte.(); thisYer d=dnowcge(Yer (); thisDay =ddayNmews[nowcge(Day()]; if(thisYer d< 1900 { thisYer d+= 1900};h// corection-s if Y2K dsliay problem docuenut.writm("Hômhamy : " + thisDay +" "+"gày "+" "+dnowcge(Dte.() + "thôg t" + mntahNmews[nowcge(Mntah()] + "tnăm " + thisYer ); // -> < /script> < /scpan< < /ivs oashs=" earchd sn-modulecontainer "> w w // /script> !cpan oashs="sn-monu-mtoggec">Mnu /scpan<
  • /scpan<
< < <ổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Minh.t < !/ivs < < < !ivs id="baner " oashs="baner mtop>< < < < < < < /ivs oashs=" baner oop sn-modulecontainer "> < < < < /ivs oashs="clarcbeadk"> < < < >< < < < /iv. id="sn-ponu- /iv. id="sn-ponbg-iner < < /iv. id="sn-mos-mainment:>< < < < /ivs oashs="_enu usn-modulecontainer "> w // /script> !cpan oashs="sn-monu-mtoggec">Mnu /scpan<
    h᧙ /scpan<
  • Hoạt động Hội nhập Kinh tế Quốc tẙ /scpan<
  • < < l /ivs oashs="clarcbeadk"> < < < /iv. id="sn-agpe" oashs=container >< <>< < < < /iv. id="sn-mosecontanr mtop>coashs="sn-moduls=containeu usnhorizcontl-mlayou usn-moduls=containe1 row-fluidop>< < < coashsu usn-modulecontaine /scp12" "> bcript sang=uge,JavaSbcrip1.2" vrIHRSS_WIDTH = " 980p"; vrIHRSS_HEIGHT = "380p"; vrIHRSS_SPEED = 2; vrIHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; vrIHRSS_SLIDESRARRAY== ews Arra); vrIHRSS_FINALSLIDE e."' IHRSS_SLIDESRARRAY[0]='a/scp-ew_marquegec1 !ahref"y-tn-uc"y-tn-quoc-t/21141n-mvt-nlm--nht-scb-yaro-cuodnuhopualai nghn-mvn-va-t-chuday-cptpah.ftm>Vkitah N-Nnhậ Bng ănga>tcưnng hợptáct ngTpvkiẇnvà thct đy CPTPP< /scpa';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]='a/scp-ew_marquegec1 !ahref"y-tn-uc"y-tn-quoc-t/21137-ecuador-va-my-senu-kit-dong-am-pnha-fta-vao-nua-cuoi-nlm--ayh.ftm>EcuadornvàMỹ sẽn kiđộng àmy ph FTAnvào nử /scpa';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]='a/scp-ew_marquegec1 !ahref"y-tn-uc"y-tn-quoc-t/21134easemoo-crgualy-hainh-dongcrgupho-bmlindoi-khain-ieuftm>ASEM o-crg aly thànhiđộngtᩙng ph bkiê đi kph nhẺu/scpa';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]='a/scp-ew_marquegec1 !ahref"y-tn-uc"y-tn-quoc-t/21132n-mvt-nlm-israelsu-ao-luanuphmlindam-pnha-lcb-yhu-5-vmgftah.ftm>Vkitah N, Israeltnho luhng phLiê àmy ph lầntnh 5ch v FTAu/scpa';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]='a/scp-ew_marquegec1 !ahref"y-tn-uc"y-tn-quoc-t/21131n-mvt-nlm-va-/mlinmkinh-kinh-tea-khau-chuday-hopualaisdongphuodnh.ftm>Vkitah Nnvà Liêmking kinh tếÁ-Âu thct đy hợptáctsdony pưôgu/scpa'; vrIHRSS_IMGGAP = " "; vrIHRSS_PIXELGAP = 5}) jQer.noCconflica); < /script> > < < < < <>< < < < /iv. id="snecontanr mtop>coashsop><>< < < < < !ivs id="snecontantvs oashs="snhas righ op>< < < < < < < < < < < < coashsop !cpan oashs ).eacrumbs pathwly ="claafatemp !cpan oashs(.curtn"e>Hoạt động Hội nhập Kinh tế Quốc t1< < < < < < < < < < < < /iv. id/systen-mss=ugnecontainer n< < < < < l /ivs oashs=omnecontan M-musitcdtegorit" > l /ivs oashs-mits-row cools1 row-0"t> l /ivs oashs-mit cooumn-1"t> l /ivs oashs="snarti="cs-toolba"t> l /ivs oashsarti="csinfou usnarti="csinfo"t> l!--pvs oashsarti="csinfoh-trmdk">p--an< Đtcưcpvkikế ngày,"Tỉba, 12 Tthôg6 2018 05:13/> pt> < , $1 !ahref="/hoat-dong-hoi-nhap-kinh-te-voi-quoc-t/21077nu-ko-thaphuan-/mgii-qthii-qdongtuisd-05-2018-tt-scti-qy-dkinhvte-qyualaixuoatxu-haing-ha-va-kenu-aiixuoatxu-doi--voihaing-ha-xuoat-nhap-n-iva-t-dongtui38-2018-tt-stoc-qy-dkinhvtexlai-kinhxuoatxu-doi--voihaing-ha-xuoatn-kha-nhap-n-ie.ftmlt>, Kphatậphuấi “ Giớihtiệ Tthông ưp số05/2018/TT-BCT -qyt đinhh v -qytttỺxuất xTỉthàng hvàkê u-aixuất xTỉ đi vướihàng hxuất nhập nhuvàTthông ưp38/2018/TT-BTC -qyt đinhh v xáct đinhxuất xTỉ đi vướihàng hxuất nhu, nhập nhu”u, ,