winjQ-1.1.noCict.js"();ript> <ea asea as eines="firowinGóc h-ngh ệm trpraf="http/doanh-nghiep/chi/h-sach-moi/chil" /> >Chígh sách m niraf="http/doanh-nghiep/chi/h-sach-moi/chi/h-sach-moi/uat-nhap-khau/215l" /> >Chígh sách i L Xuấtp WTO -p Wurppan eines="curb />"hóm hàng được thử nghiệm trao đổi thông tin với Liên minh Kinh tế Á – Âu - Trippancrippanc ea asea as nd óm hàng được thử nghiệm trao đổi thông tin với Liên minh Kinh tế Á – Âu - Tria> tmrp e> ="/jav-rlign: jup-ify pcremcrstrong ="dmsatay: block in-left: 199p; } in-leftt: auto; } " /> ="/jav-rlign: jup-ify pcremcrstrong ="/jav-rlign: jup-ify pcTừgày 5/10/2018, óm óngànghóa sẽợc thử nghiệm trao ngc m trno đổi thôngôngvớđm n tử p Wiquanftrong khuôn -p Hm trphi te-Thươâmm i tựdo Vm t Nor-n ên Kinh tế Á Á-Âu (EAEU).rippancriptrong ="/jav-rlign: jup-ify pcTheo Tổin cục H Wiquanao ong m nhtnăm nghiệm trao ừgày 5/10/2018hi ntrc tcgày 5/10/2019, dngh m nc gànghóa mà Vm t Nor sẽpp Wictâmcấp cho EAEU baogồm óm óngànghóa Hcấp n 6 số, cụ ng là cácm óngàngsau:r/pntmrp ="dmsatay: block in-left: 199p; } in-leftt: auto; } " /> ="/jav-rlign: jup-ify pcTổin cục H Wiquan cũin cho bm Trt, Hm trphi te-Thươâmm i tựdo Vm t Nor -n ên Kinh-te- Á Á -Âu đã ợc thký kết và có m tru lngc kng ừgày 5/10/2016. Tong đó, l ên quan i nChươâmquản lý p Wiquanfvà t o thuận lngôngươâmm i thuộc Hm trphi te-nàyử eo quyhi te-t i Khoản 4, Đm tu 5.7, cácbên có ệĩai L ngc m trnovm trco đổi thôngôngvớđm n tử i L p Wiquan. ="/jav-rlign: jup-ify pcCụ ng, Khoản 4, Đm tu 5.7 của Hm trphi te-Thươâmm i Tựdo Vm t Nor-h tế Á ÁÂu quyhi te-kgôngmuộnhơ 2năm kng ừgày m trp i te-có m tru lngc, ứckgôngmuộnh thn 5/10/2018, bắt u đổi thôngôngvớđm n tử nghiệm traoi tii Liêgànghóa cụ ng giữacáccơquanfp Wiquanfcủa cácbên; Khôngmuộnhơ 3năm kng ừgày m trp i te-có m tru lngc, đổi thôngôngvớđm n tử pp Wiáp d Lngoi tii Liêgànghóa có kimgạchngươâmm i giữacácbên tănghơ 20% ừ ngiiiểm m trp i te-có m tru lngc; Khôngmuộnhơ 5năm kng ừgày m trp i te-có m tru lngc, cácbên tđổi thôngôngvớđm n tử toàn bn gànghóa gidịchgiữacácbên giữatấtcảcáccơquanfp Wiquanfcó l ên quan. ="/jav-rlign: jup-ify pcĐ n ngc m trnovm trco đổi thôngôngvớđm n tử, ấtcảcácyêucầu và t êu chuẩnfkng thuật cho vm trco đổi thôngôngvớđm n tử cũin ngư n nhdtâ cụ ng ngôngvớ đổi thôpp Wiợc thquyhi te-t i Nghị i te-tgư r êng bm t giữacơquanfH Wiquan truâ ươâmcủa cácbên. ="/jav-rlign: jup-ify pc"Np Wao ngc m trnon nhdtâ nàycăncûmch n o của Thủ tư Liâ Chính ph nt i côngvănsố 1771/VPCP-HTQTgày 24/8/2015ử ngi gian qua Tổin cục H Wiquan đã cùngi Liêphía EAEU đã hoàn tgàn-cácph ên đàm pgán xâydựngNghị i te-tgư và đã tm Trn gànhký kết Nghị i te-tgư này vàogày 28/6/2018ht i Brúc-xen (B n)", Tổin cục H Wiquan cho bm Trt. ="/jav-rlign: jup-ify pcTheo Nghị i te-tgư, vm trco ngc m trno đổi thôngôngvớđm n tử sẽợc thử ngc m trno nghiệm traobắt u ừgày 5/10/2018. C nngi tnưh-ngh ệm trp đaâmcó oạt nngxuất-p Wu sangcácnc tc thuộc EAEU có ng nận d Lngocơh nhmangl i cũin ngư cầnlc tngtrc tccáckgó khăntgáchhức. ="/jav-rlign: jup-ify pcMục đíchcủa đổi thôngôngvớp Wao o thuận lngôcho vm trco ngc thi oạt nngp Wiquan, ypngh quá ìnhgiWipgóngpànghóa và ngăncp Wnovmpp Wm pgáp lu WTt p Wiquan. Tong đó, n nhdtâ đổi thôngôngvớbaogồm cácch nt êu ngôngvớ ừ t khai và chứngvừvận t Wi. ="/jav-rlign: jup-ify pcĐặc bm t ong m nhtnăm nghiệm tra,phía p WiquanfVm t Nor sẽctâmcấp cho EAEU óm óngàngHcấp n 6 số (chi tm Trt lên đ Trn 8-10 số). Thờiiiểm đổi thôngôngvớkgôngmuộnhơ 4 giờsaukgi giWipgóngpàng/ngôngquanfpànghóa xuất-p Wu. ="/jav-rlign: jup-ify pcremcNgu tn: Vntainomy ="/jav-rlign: jup-ify pcremcTừkgóa: óm óngàngử nghiệm, trao đổi thôngôngvên ên Kinh tế Á Á –Âu e="Tìm g c yc tin ệm trp htrợ H: B n suâquyhi te-m nipcTh c yc tin ệm trp htrợ H: B n suâquyhi te-m ni -b ppan eines="enews.css_d,tetn23/08/2018rippancria>
 • e="TìmQuyhi te-m ni i L iiều km trno-te-h-ngh xuất-p Wu gạo">Quyhi te-m ni i L iiều km trno-te-h-ngh xuất-p Wu gạo -b ppan eines="enews.css_d,tetn21/08/2018rippancria>
 • e="TìmPhân lu tn ong cấp GCN xuấtxûmg đưhóa ưu đãi">Phân lu tn ong cấp GCN xuấtxûmg đưhóa ưu đãi -b ppan eines="enews.css_d,tetn25/07/2018rippancria>
 • e="Tìm gayhi thông nt c và c chngứcmm têh-àn thuế xuấtp WTO -p WupcThayhi thông nt c và c chngứcmm têh-àn thuế xuấtp WTO -p Wu -b ppan eines="enews.css_d,tetn12/07/2018rippancria>
 • e="Tìm o thuận lngôcho DN ong xác ne-xuấtxûmg đưhóa xuất,p WTO -p WupcT o thuận lngôcho DN ong xác ne-xuấtxûmg đưhóa xuất,p WTO -p Wu -b ppan eines="enews.css_d,tetn21/06/2018rippancria>
 • ea as

  nGóc D-ngh ệm trp wind //)unction() { ) { )unction() { ) { ript> < ppan eines="modulmaintoggnt">Mul rippanc
   firowin nd ppan eines="modulmaintoggnt">
  • nd /li>
  • nd /li>
 • nd ppan eines="modulmaintoggnt">
 • nd /li>
 • nd ul>
 • nd /li>
 • nd /li>
 • nd /li>

  nThư vm trnh nhập WTO ="dmsatay: block in-left: 199p; } in-leftt: auto; } " />

  nXem nm tu p Wt
   nd H nhng o: “Cuộc h-s ntgươâmm i Mng - g tâ: g iểi Lâmvà Hi roi Liêh-ngh ệm trp xuấtp WTO -p Wu Vm t Nor” ria> /li>d
  • d nd Khóa nậO huấ: “Nâng caop WTno ngc i L qty nsởh nu í tuệ ong oạt nngtgươâmm i quốc Á ” ria> /li>d
  • d nd H nhnghị “Hm trp ne-Đ ni tácT-àn dm nmvà Ts nbn xuyminhTg i Bình DươâmÂu Cơh nhvà ng chngức nii LiêVm t Nor”ria> /li>d
  • d nd Đm tu Hnt i Nghị vm trnchâu - T i L Hm trp ne-tựdo tgươâmm i Vm t Nor-EUria> /li>d
  • d nd Th c ytgươâmm i i L n tin, lârao hủy sản giữac cnc tc ASEAN+3ria> /li>d
  tmrp n ="dmsatay: block in-left: 199p; } in-leftt: auto; } " />

  windehoi tion() { ClickToURL(linkVal) { if (linkVal != 0)d ow.add.open(linkVal, "newow.add" }w //-->d ="in-lefts-p00x rWEBLINK rion" co> d World g ade Orpaaisa() { WTO)rion" co> Associa() { of Soug> st Asian Na() { ASEAN)rion" co> Asia-Pacific Ecinomic Coopera() { APEC)rion" co> European C-dmbta of Commerce infVmet="g (EUROCHAMVN)rion" co> American C-dmbta of Commerce infVmet="g (AMCHAMVIETNAM)rion" co> Chươâmtrình Htrợ Hớkng thuật p WTugiap WTO WTO (B-WTO)rion" co> European g ade Policy and Invest ult Support Projsctrion" co> B n C tin Thươârion" co> Ủy banmQuốcgiai L Htrp tác-te- Á quốc Á rion" co> C nc Quản lý C e- rnghrion" co> C nc X ctm Trn Thươâmm i (Vmet ade)rion" co> VănphònmTiêu chuẩnfđolc tngcp Wtlc thngrion" co> SởC tin Thươâ ng đh ph nrion" co> C nc H Wiquan tg đh ph nrion" co> g tâm hỗX ctm Trn Thươâmm i và Đầu tư tg đh ph nrion" co> Vm n Nghcminhcûu và pg t m ntg đh ph nrion" co> g tâm hỗWTO của VCCIrion" co> Htrợ Hớh-ngh ệm trp chốâmbánphá giá của VCCIrion" co> Hm trp h nhD-ngh ệm trp TP.HCMrion" co> HtrhD-ngh hân t H TP.HCMrion" co> GiWitgưởâmCNTT-TT TP. Htr CHÍ MINHrion" co> ea as ="h: 20: 100%r ="h: 20: 70%r ="/jav-rlign: t: aur ="/jav-rlign: t: aurehoi Vmnaora Visitors Cou/sta >> ://www.vmnaora. om/ -->d e="text/javacss nd .vf: 19{floaut: 19;}.vft: au{floautt: aur}.vfclsar{clsar:bothr}.va: 19{/jav-rlign:: 19;}.vat: au{/jav-rlign:t: aur}.vace/sta{/jav-rlign:ce/sta;} #vvisit_cou/sta138 .vstats_cou/sta{in-lefts-p005 r} #vvisit_cou/sta138 .vrow{he: au:24 r} #vvisit_cou/sta138 .vstats_" />{in-leftt: aut5 r} #vvisit_cou/sta138{paddingt5 r}

  > 004265247ea asea as g aâ ngôngvớđm n tử tổin htrp Htrhập WTO -te- Á quốc Á ngànhph ni n Chí Mte-
  GiWypgép oạt nngg aâ ngôngvớđm n tử tổin htrp số 103/GP-ICP-STTT, TP. Htr Chí Mte-, gày 06 -12-2012.
  Bản qty nthuộc i L g tâm âm Htrợ Hớh nhập WTO WTO của gànhph ni n Chí Mte- (thuộc Vm n ệmên cûu pgát m nTP.HCM)

  ="floautt: aur in-lefts-p0-25 r" Tgm Trt kếbni C tin tytgm Trt kế webGiWiPg phT-àn Cầu
  ="topi" co: absolu"e; : 199p-999 r" ="topi" co: absolu"e; s-p00-999 r overflowto; } ">máy épc muvcminchănnuôi, máy épc muvcmin Kiôcho ng, gà, i Lt, h-saobn câu. Kho xưởâmsản xuấtl tn c tin ệm trpgiá H t i hà n nh, lngn c-saobn câu, lngn ng, lngn gà Hư Liâ dẫnphươâmphápph nc gngi tóc gư tổim tru quảch nsau1 tuầnsử d Lng Phân ph ni máy làm c muyhtín,giá H,mm tmphí shipmg đưt-àn quốc Ctâmcấp ltin aing ệmepcp Wtlc thngtg O -p tin H, m ni hànchắcch ntmr/ptrong ="topi" co: absolu"e; : 199p-998 r" ="topi" co: absolu"e; s-p00-998 r overflowto; } ">eaChtâmcư helioshT-wer Vmnhomes Gardlnia Chtâmcư Goldin-k City The RanuBow 8X Dựán Ce/sa Pn-k Tân Bình Vmnhomes Ce/sral Pn-k Chtâmcư Ce/sury Chtâmcư Diamond Lotus LakefVmew Chtâmcư SSGhT-wer Chtâmcư Sunrise City Chtâmcư The One Sài Gòi Chtâmcư Ce/sa Pn-k Dựán Goldin-k City Chtâmcư 87 Lĩe- Norria> Chtâmcư 88 LáâmH ria> Chtâmcư Cầu Di tria> Chtâmcư H WiĐăngCity Chtâmcư Imperia 360 GiWiPg ngria> Chtâmcư RoyalCity Chtâmcư RubyhT-wer Chtâmcư Jamona Golden Silk Vmnhomes Golden River Chtâmcư Goldseasco Chtâmcư Goldsilk Complex Dựán The Sun Avenue Tgm Trt kế bm t hựtaipn-k Tgm Trt kế n nhng troyal city rcadia. om/">Vmnhomes Gardlnia Vmnhomes ba sco Vmnhomes Gardlnia Cầu Di tria> Vmnhomes M t g ìria> Chtâmcư 93 lò đúcria> Dựán Chtâmcư Goldin-k City Chtâmcư Vista Verde Chtâmcư Sam="vd Airport twogamuda. om/">Chtâmcư gamuda the two chtâmcư tnuaim city 360 giWipg ngria> Khu đô hị pn-k city Chtâmcư tâyh n remenunce Chtâmcư golden akgánh Chtâmcư Mon City Cănh nh An Gia Rivermenu Cănh nh 8X RanuBow mastersng ổii n cănh nh full house cănh nh carillti 2 tâmphú Chtâmcư the sun avenue chtâmcư 283 Khươâmg tâ Chtâmcư Gemek Premium Goldin-k city 36h n tùnmm ueaeaChtâmcư 60B Ngty n Huy Tưởâ HD Mon City Mng Đình Chtâmcư Imperia Gardln Dựán 60B Ngty n Huy Tưởâ Vmnhomes Li tu Giai chtâmcư the vetsta Bm t hựg tâmYmin Chtâmcư Alg> na Complex Chtâmcư na Hcria> Chtâmcư Tg đh An T-wer udic rivermenu 122 vĩe- tuy hacnuai complex lêvănlươâria> chtâmcư green starsria> Chtâmcư Kim Lũria> Chtâmcư Mon city chtâmcư diamond lotus Dựán 69 Thụy Khuê Condotel G ad World cănh nh Vmnhomes Ba Sco goldvmeinnet/">Chtâmcư The GoldfVmew vmnhomes Hnduy gưâria> chtâmcư vmnhomes ce/sral pn-kria> dựán vmnhomes gardlniaria> goldseasco 47 ngty n tuâria> Chtâmcư GoldMn-k City Cănh nh saigonrem Plazaria> Cănh nh saigon pngoramaria> Ce/sral coast đà n âria> G ad WorldPg mQuốcria> Bm t hựPremierfVmllage HoaPgc thngVmnhomes Rivermenu Chtâmcư Ecolife tâyh n Vmnhomes Times city Chtâmcư Hngdi remco Hacnuai lêvănlươâria> chtâmcư vp6 lsac đàm tâmh-àng Kinhh-àng cầueaAac Đào Vmnhomes Rivermenu HoaLanfVmnhomes Rivermenu Chtâmcư Va: ncia Chtâmcư Ecolife Capitol Bm t hựvmnpearl Cănh nh phúhh-àng anh uevmnhomesngtyedchithaac. om/">Cho thuêvănphònmVmnhomes Ngty n Chí Thanh Dựán King Ce/ser Cănh nh Melody Remenunces ="topi" co: absolu"e; : 199p-998 r" ="topi" co: absolu"e; s-p00-998 r overflowto; } ">eaChtâmcư anfbình citygiá tốt, vmewh n, tm n ích hm n i
  #tops ea Node.insertBefore(a,m) < -->ea>