title>="Sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á a! Tr suntâm tha ợ ="Hội nh WTO Tp HCM/> linkse href/templates/- hoinhap_w/favi" c.i" " relnt=uthtcut i" c" t-ty="image/vnd.microsoft.i" nu" /> linkse href="http://www.hoinhap.org.vcomponnte/search/?Itemid=252&catid=121&id=2/210&format=o Ogsearch" relnt=earch" title="Tìm ki tm Tr suntâm tha ợ ="Hội nh WTO Tp HCM" t-ty="application/o Ogsearch="descripti+xhtml" /> linksrelnt=tylesheeeue href="http://www.hoinhap.org.vplugins/" contevplg_"teranews/"ss/"teranews."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-party/bootserap/"ss/bootserap-fr contd.min."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvtemplates/system/"ss/system."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvtemplates/system/"ss/="genel."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvtemplates/- hoinhap_w/"ss/template."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvtemplates/- hoinhap_w/"ss/template_pro."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvtemplates/- hoinhap_w/"ss/colors/blue."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvtemplates/- hoinhap_w/"ss/=tyles/news."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvtemplates/- hoinhap_w/"ss/jsn_social_i" ns."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvtemplates/- hoinhap_w/"ss/custom."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvmedia/system/"ss/model."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvmedia/mod_vvisit_couconr/digit_couconr/default."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrelnt=tylesheeeue hrefvmedia/mod_vvisit_couconr/stass/default."ss" t-ty="="tex"ss" " /> =tyle t-ty="="tex"ss"> #jsn-page, #jsn-mntu.jsn-mntu-sticky, #jsn-pos-topbar { width: 980px; min-width: 980px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-g-mnmntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-g-mnmntu ul li { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-g-mnmntu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-pos-toolbar div.jsn-module" coaigen ul.mntu-g-mnmntu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : ="ao } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul li { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu li ul { right: -200px; } body.jsn-" decipti-rtl div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu li ul { left: -200px; right: ="ao; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul ul { margin-left: 199px; } > /=tyle /> =escri srcefvmedia/system/js/mootools-core.js" t-ty="="texjava=escri"> /=escri /> =escri srcefvmedia/system/js/core.js" t-ty="="texjava=escri"> /=escri /> =escri srcefvmedia/system/js/caripti.js" t-ty="="texjava=escri"> /=escri /> =escri srcefvmedia/system/js/mootools-more.js" t-ty="="texjava=escri"> /=escri /> =escri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Jooms/che/js/no" cflict.js" t-ty="="texjava=escri"> /=escri /> =escri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Jooms/che/js/utils.js" t-ty="="texjava=escri"> /=escri /> =escri srcefvtemplates/- hoinhap_w/js/jsn_template.js" t-ty="="texjava=escri"> /=escri /> =escri srcefvmedia/system/js/model.js" t-ty="="texjava=escri"> /=escri /> =escri srcefvtemplates/- hoinhap_w/js/jquery-1.10.2.min.js" t-ty="="texjava=escri"> /=escri /> =escri t-ty="="texjava=escri"> window.addEvnte('load', funcipti() { new JCaripti('img.caripti'); }); window.addEvnte('domready', funcipti() { $$('.hasTip').each(funcipti(el) { var title = el.gee('title'); if (title) { var parts = title.splie('::', 2); el.store('tip:title', parts[0]); el.store('tip:t"te', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { maxTitleC cha: 50, fixed: false}); }); JSNTemplate.initTemplate({ templateP hrix : "- hoinhap_w_", templatePath : "vtemplates/- hoinhap_w", enableRTL : 0, enableGotopLink : 1, enableMobile : 0, enableMobileMntuSticky : 1, enableDesktopMntuSticky : 0, responsiveLayout : [] }); window.addEvnte('domready', funcipti() { SqueezeBox.initialize({}); SqueezeBox.asaign($$('a.model'), { pchar: 'rel' }); }); > /=escri /d> =escri srcef="http:-tml5s/cm.google" de."om/sg.vtr sk:-tml5.js"> /=escri d> =escri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-party/respond/respond.min.js"> /=escri d> =escri d> (funcipti(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjeci']=r;i[r]=i[r]||funcipti(){d> (i[r].q=i[r].q||[]).push(argumntts)},i[r].l=1*new Date();a=s."reateElemnte(o),d> m=s.geeElemntesByTagN na(o)[0];a.async=1;a.srceg;m.parnteN de.insertBefore(a,m)d> })(window,documntt,'=escri','="htstp://wwgoogle-analytics."om/analytics.js','ga'); d> ga('"reate', 'UA-90413523-1', '="ao'); ga('sntd', 'pageview'); d> /=escri d>
span =tyle="posiipti: =bsolute; top: -1999px; overflow: ="ao;"> h1> sa troad>CThôngy cho h-tê sân khấui t chức s tk hiệ Quyínnh ti Hà N"H.d>CThôngy cho h-tê backdrop Quyínnh ti Hà N"H - nc hiung mungãp ĺp.d>Dịch vụ chữauy tắtia s tai ti nhà, cam kếtc hiu quả 100%.d>CThôngy c suncấp, cho T-tê ngườip ĺi d hicưới thi toàn quốc.d> /=a troa /=pan> /divad> d> div id="jsn-topbartr"> div id="jsn-pos-topbartr"> =pan "omss="datetime" =tyle="lche-height: 25px; margin-left: 10px;tr"> =escri l lauage="" t-ty="="texjava=escri">"> var m coht Nes = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); var dayt Nes = new Array("C thi nht,","Thứ Hai,","Thứ Ba,","Thứ g t","Thứ Năm","Thứ Sáu,","Thứ Bảy,")d> var now = new Date();d> thisYear = now.geeYear();d> thisDay = dayt Nes[now.geeDay()];d> if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};-// cordeciptis if Y2K d splay problemd> documntt.write("Hômua y : " + thisDay +" "+"ngày"+" "+ now.geeDate() + "g, tơn" + m coht Nes[now.geeM coh()] + "gnăm " + thisYear);d> // 1 --> /=escri d> /=pan>d> div "omss=" search jsn-module" coaigen">
/form>>
<=escri t-ty="="texjava=escri"> // jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-g-mnmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); }); jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-g-mnmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); }); }); //]]> > /=escri =pan "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /=pan>
 • <=pan> Giới tc hiu /=pan>
 • <=pan> Đ hiunkhoản s t dụng /=pan>
 • <=pan> Siie map /=pan>
 • <=pan> Liêhệ /=pan>
 • <=pan> English /=pan>
d>
div id="jsn-logoor"omss="pull-lefttr"> aue href/index.php" title="Cổông Thôngiêhội nh h-kinh tquốcnh tt hh phố ="H Chí M-ki">Cổông Thôngiêhội nh h-kinh tquốcnh tt hh phố =

Cổông Thôngiêhội nh h-kinh tquốcnh tt hh phố ="H Chí M-ki /a> /divad> div id="bangen" "omss="bangen-top">"> div id="bangen-top"r"omss="pull-right">"> div "omss=" bangentop jsn-module" coaigen">
>

Tr suntâm tha ợ hội nh WTO Tp. = div "omss="clearbreak"> /diva-> /diva d> "> div id="jsn-mntu"> div id="jsn-mntu-ingen">d> div id="jsn-pos-g-mnmntu">"> div "omss=" mntu jsn-module" coaigen">

<=escri t-ty="="texjava=escri"> // jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-g-mnmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); }); jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-g-mnmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); }); }); //]]> > /=escri =pan "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /=pan>
 • <=pan> Trasunchủ /=pan>
 • <=pan> Tinnh c /=pan> <=pan "omss="jsn-mntu-toggle"> /=pan> ul>
 • <=pan> Tinnhội nh QuốcnT t /=pan>
 • <=pan> Tinnhội nh a tronnước /=pan>
 • <=pan> TinnHình /=pan>
 • <=pan> Phân tích bình lunhn /=pan> <=pan "omss="jsn-mntu-toggle"> /=pan> ul>
 • <=pan> Thị a ường /=pan>
 • <=pan> Hội nh h-kinh tquốcnh t /=pan>
 • <=pan> ChuyLiêp đ /=pan> <=pan "omss="jsn-mntu-toggle"> /=pan> ul>
 • <=pan> g Hiệp địnđã ký kết /=pan>
  • <=pan> WTO /=pan>
   • <=pan> Tinnh c /=pan>
   • <=pan> Phân tích - Bình lunhn /=pan>
   • <=pan> Vănk hiệcam kết /=pan>
  • <=pan> Cộronp đronh-kinh tASEAN /=pan>
   • <=pan> Tinnh c /=pan>
   • <=pan> Phân tích bình lunhn /=pan>
   • <=pan> Vănk hiệcam kết /=pan>
  • <=pan> FTA /=pan>
   • <=pan> Tinnh c /=pan>
   • <=pan> Phân tích bình lunhn /=pan>
   • <=pan> Vănk hiệcam kết /=pan>
  • <=pan> TPP /=pan>
   • <=pan> Tinnh c /=pan>
   • <=pan> Phân tích đánh giá tácnp đng /=pan>
   • <=pan> Vănk hiệ- D tt nho vănk Li /=pan>
 • <=pan> APEC /=pan>
 • <=pan> g Hiệp địnđasunđàm p t /=pan>
  • <=pan> EU-VN FTA /=pan>
   • <=pan> Tinnh cnđàm p t /=pan>
   • <=pan> Phân tích đánh giá tácnp đng /=pan>
   • <=pan> Vănk hiệ- D tt nho vănk Li /=pan>
  • <=pan> RCEP /=pan>
   • <=pan> Tinnh cnđàm p t /=pan>
   • <=pan> Phân tích đánh giá tácnp đng /=pan>
   • <=pan> Vănk hiệ- D tt nho vănk Li /=pan>
  • <=pan> FTA k tc /=pan>
   • <=pan> Tinnh cnđàm p t /=pan>
   • <=pan> Phân tích đánh giá tácnp đng /=pan>
   • <=pan> Vănk hiệ- D tt nho vănk Li /=pan>
 • <=pan> Hoạtnp đng ="Hội nh h Kinh tQuốcnh t /=pan> <=panu"omss="jsn-mntu-toggle"> /=pan> ul>
 • <=pan> BanuC thnp ĺo TP về HNQT /=pan>
  • <=pan> Tinnhoạtnp đng /=pan>
  • <=pan> Bảnngi /=pan>
 • <=pan> Tr suntâm WTO /=pan>
  • <=pan> Tnh h xu /=pan>
  • <=pan> N-ngLiêc u /=pan>
 • <=pan> Đ hiunƯớc QuốcnT t /=pan> <=panu"omss="jsn-mntu-toggle"> /=pan> ul>
 • <=pan> h ThươnMĺi /=pan>
 • <=pan> Đầu Tư /=pan>
  • <=pan> BIT /=pan>
  • <=pan> TIP /=pan>
  • <=pan> IRI /=pan>
 • /diva->
  /diva /diva-> /diva-> /diva-> /diva-> div id="jsn-pagype"omss="c coaigen"> "> "> div id="jsn-pos-" contt-top"r"omss="jsn-modulesc coaigen jsn-horiz coallayout jsn-modulesc coaigen1 row-fluid">"> div "omss=" jsn-module" coaigen =pan12">
  =escri l lauage="JavaSescri1.2"> var IHRSS_WIDTH = "980px"; var IHRSS_HEIGHT = "30px"; var IHRSS_SPEED = 2; var IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; var IHRSS_SLIDESRARRAY=new Array(); var IHRSS_FINALSLIDE =''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]='<=panu"omss="latestnews_marquee"> aue hrevyin-othvyin-quoc-te/21475-oint-ban-peru-no-lthut-thuday-somut-thuthi-g-hiep-dincptppau.ht>N nht Bản-Peru nthlthựthúcnp ĺy s tmt nhựthia, hiệp địnCPTPP';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]='<=panu"omss="latestnews_marquee"> aue hrevyin-othvyin-quoc-te/21471ng-t-oii-ky-taronh-te-mdoanvoi-mot-so-mdtxu-hanoinpnh-kh-tu-myau.ht>Thổ Nhĩ Kỳ tănng u tg mnh với m"Ht s tg mt hàni nh h nhunh nMĻ';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]='<=panu"omss="latestnews_marquee"> aue hrevyin-othvyin-quoc-te/21468-a-thanquoc-kisachoatnco-c-engiai-quyet-tradincinpncua-p_w-a-dovoi-myau.ht>Tr sunQuốcnkích hoạtncơnchtgiảiư qết tradinchtpc a WTO p đi với MĻ';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]='<=panu"omss="latestnews_marquee"> aue hrevyin-othvyin-quoc-te/21466-myudanh-teduohucon-1-4-ty-usd-tu-h-te-ther-oiomau.ht>MĻ đãng u được hư 1,4nh USDnh ng u tthép, nhôm';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]='<=panu"omss="latestnews_marquee"> aue hrevyin-othvyin-quoc-te/21457-oint-ban-cam-ket-honhrw-tpcho-c-ien-minpint-trghn-co-so-in-taroau.ht>N nht Bản cam kếtctha ợ TP. ="H Chí M-ki p tt tr hincơns tctnh tng';var IHRSS_IMGGAP = " "; var IHRSS_PIXELGAP = 5; jQuery.noC cflict(); /=escri /<=escri t-ty="="texjava=escri">jQuery.noC cflict(); /=escri
  /diva"> "> div id="jsn-" contt-top"r"omss="">">"> div id="jsn-promoor"omss="row-fluid">"> /diva">">"> /diva"> div id="jsn-bodytr"> div id="jsn-" contt" "omss="jsn-hasright ">"> div id="jsn-" contt_ingen"r"omss="row-fluid">"> div id="jsn-g-mn" contt" "omss="=pan8 orden1 row-fluid">"> div id="jsn-ceconrcol" "omss="=pan12 orden1 ">"> div id="jsn-ceconrcol_ingen">"> div id="jsn-breadcrumbs">"> div id="jsn-pos-breadcrumbs"r"omss=""> =pan "omss="breadcrumbs pathway clearafteto> aue href/n/goc-doanh-nghiau.html"omss="firsi">Góc c-doa h-nghiChíoa sách mớiChíoa sách về X xuấi nh h nhu<=panu"omss="currnte">="Sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á /=pan> /=pan> /diva"> div id="jsn-g-mnbody-" contt" "omss=" jsn-hasg-mnbody">"> div id="jsn-g-mnbody">"> > div id="system-message-" coaigen">

  ="Sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á /a>

  Được vi tấigày Thứ ba, 05ng Tơn6 2018 03:20

  em> sa troacarosaigon13032018 /p>

  em> sa troa<=panu=tyle="="te-align: justify;">Nghị p địns t31/2018/NĐ-CP có c hiu lthựthia,àKinh nngày 8/3/2018c a Chíki p th quy địnp/c ti tấLunhtnQuản lý ngoại tcThươnvề c xuất xứàKngóa. Nghị p địnnày quy địnvề c xuất xứàKngóa c xuấh nhu, c xuất xứàKngóa i nh h nhunvà áp dụng p đi với tcThươnnhân, cáccơnquan, t t chức, cánnhân h áccó coạtnp đng liên quannp ĺn c xuất xứàKngóa. Ngay saunkhi Nghị p địnbana,àKi, Bộ Cônung Thươnđã tr hinp-ki xây dựơncácThônung tliên quannp Ļ hướnundẫnnh thực hiệNghị p địnnày. /=pan> /=a troa /p>

  Cụ h th: /p>

  Ngày 29/5/2018, Bộ a ưởnunBộ Cônung Thươnđã ký bana,àKiThônung t11/2018/TT-BCT s ta đổi, bổ sung ônung ts t21/2016/TT-BCT ngày 20 h ánun9gnăm 2016c a Bộ a ưởnunBộ Cônung Thươn quy định thực hiện Quy tắc xuất xứàKngóaa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Namà Liên n minh Kinh tÁ Âu. /p>

  g ônung tba doồm 3 Đ hiunmà 1 Phụ lthc. T tronđó,ng ônung ts ta đổi, bổ sunĐ hiun3ng ônung ts t21/2016/TT-BCT mà quy địnrõ t thtthcncấp mà k him tra Gi ty ch xnni nhn c xuất xứàKngóanh thực hiệtheon quy định mạPhụ lthc I bana,àKikèmt eong ônung ts t21/2016/TT-BCT;Nghị p địns t31/2018/NĐ-CP ngày 08 h ánun03gnăm 2018c a Chíki p th quy địnp/c ti tấLunhtnQuản lý ngoại tcThươnvề c xuất xứàKngóa mà g ônung ts t05/2018/TT-BCT ngày 03gh ánun4gnăm 2018c a Bộ a ưởnunCônung Thươn quy địnvề c xuất xứàKngóa. /p>

  Ngoài ra,ng ônung ts ta đổi, bổ sunPhụ lthc II bana,àKikèmt eong ônung ts t21/2016/TT-BCTi, ơnPhụ lthc n Quy tắcụ h thg mtàK. /p>

  g ônung t11/2018/TT-BCT có c hiu lthựkthh nngày 01gh ánun7gnăm 2018. /p>

  C/c ti tấg ônung t, cem h mạđây /a>. /p>

  em>Nguđr: Cục XNK –nBộ Cônung Thươ /p>

  em>T nkgóa:s ta đổi, bổ su,t ônung t, quy định thực hi, quy tắc xuất xứàKngóa,, hiệp định Thương mại tự do, Việt Nam, ên n minh Kinh tÁ Âu /p>

  H hành mm i nh p nhi ch xus t giám sát cho tới khi tạc xuấh nhi , Việt N - =pan "omss="eteranews_date">22/05/2018 /=pan> /a>
 • T ch xnni nhn c xuất xứ hàng hóXK sang EU: N, hiu lthi ích cho c-doa h-nghi - =pan "omss="eteranews_date">18/04/2018 /=pan> /a>
 • Kh tắp thc tình tr mnncácnlô hànt thy s n , Việt N bị tr mnvề - =pan "omss="eteranews_date">05/04/2018 /=pan> /a>
 • ="SửLunhtnThu tXKng, u tNK: S t quy địnvề hoàn tr mnt hin nthpg, u t - =pan "omss="eteranews_date">04/04/2018 /=pan> /a>
 • C/Thươntrình Xúcnti tệthThương mạquốcngiagnăm 2018: ="H tr igành hàntr nonđ him - =pan "omss="eteranews_date">14/03/2018 /=pan> /a>
 • H hành mm i nh p nhi ch xus t giám sát cho tới khi tạc xuấh nhi , Việt N - =pan "omss="eteranews_date">22/05/2018 /=pan> /a>
 • Kh tắp thc tình tr mnncácnlô hànt thy s n , Việt N bị tr mnvề - =pan "omss="eteranews_date">05/04/2018 /=pan> /a>
 • Bộ a ưởnunBộ CThônh Thươnbana,ành QĐs ta đổi, bổ suncácnq qết y địnáp dụng b Vin p tp PVTM đasuncó c hiu lthựmàncó s t thaya đnvề gãHSt eong Thông t65/2017/TT-BTCc a Bộ a ưởnunBộ Tài chíoa về Ddoa mthc hàng hóc xuấh nhu, i nh h nhun, Việt N - =pan "omss="eteranews_date">27/02/2018 /=pan> /a>
 • ="Sửa đổi, bổ sunm"Ht s tđ hiu c a g Thông ts t28gnăm 2015 quy địnv Viựththực hiệthínđ him i tch xnni nhn c xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mạ hàng hóASEAN (ATIGA) - =pan "omss="eteranews_date">11/12/2017 /=pan> /a>
 • div id="jsn-rightside" contt" "omss="=pan4 orden2 ">"> div id="jsn-rightside" contt_ingen">"> div id="jsn-pos-right">"> div "omss=" jsn-module" coaigen">

  <=panu"omss="jsn-modulei" n">Góc D-doa h-nghi /=pan> /h2> div "omss="jsn-module" contt"><=escri t-ty="="texjava=escri"> // jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-g-mnmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); }); jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-g-mnmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); }); }); //]]> > /=escri =pan "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /=pan>
  • n Quyrình t thtthc /a> =pan "omss="jsn-mntu-toggle"> /=pan> ul>
  • Thủtthca,ành chíoa /a> /li>
  • <=pan> n Quyrình giảiư qết tradinchtpTMQT /a> /li>
 • <=pan> Chíoa sách mới /a> =pan "omss="jsn-mntu-toggle"> /=pan> ul>
 • <=pan> Chíoa sách về X xuấi nh h nhu /a> /li>
 • <=pan> Cácnchíoa sách h"H tr k tc /a> ul>
 • <=pan> Bộ igành /a> /li>
 • <=pan> UBND TP.HCM /a> /li>
 • <=pan> Hnhi đáp /a> /li>

  <=panu"omss="jsn-modulei" n">h Thnv Vinnhội nh /=pan> /h2> div "omss="jsn-module" contt">>

  h-t hien

  <=panu"omss="jsn-modulei" n">Xem i hiu i nht /=pan> /h2> div "omss="jsn-module" contt">
  • , Việt N sẽ đón s t lượànk lthc lãnh đạo quốcngiagd tWEF-ASEAN 2018 /a> /li>
  • D tbáo tănng ưởnunGDP Quý IV 6,56%am v6,83% cho c mnnăm 2018 /a> /li>
  • ASEAN i tcườngam vsánngạo a tronbđi c mdincách mmnnchônh-nghi 4.0 /a> /li>
  • N nht Bản cam kếtctha ợ TP. ="H Chí M-ki p tt tr hincơns tctnh tng /li>
  • FT Confidnttial Re=earch:nT tạĐhônt N Ádo, Việt N lànnướcgd t bị tổthThươni nht bởi chi tệtradinthThương m /li>
  >
  >

  p-tho ve ththuo mai

  <=escri t-ty="="texjava=escri"> WEBLINK World Trade Orgdoisaipti (WTO) Associaipti of Soue AsiauPacific E" comic Cooperaipti (APEC) European Chambnr of Commerce in , eta n (EUROCHAMVN) American Chambnr of Commerce in , eta n (AMCHAMVIETNAM) C/Thươntrình H"H tr kĻ t u ttctungiagn nh WTO (B-WTO) European Trade Policy and Investmntt Support Project Bộ CThônh Thươ ỦynbanaQuốcngiagvề H"Hp tácnh-kinh tquốcnh t Cthc n ản lý Cmnh traki Cthc Xúcnti tệh Thương mạ(, etrade) Vănp tnunQuốcngiagSPSo, Việt N Vănp tnunTiêu ch ẩnnp o lườngachtt lượà S tCThônh Thươnt hh phố Cthc Hảiư athhh phố Tr suntâm Xúcnti tệh Thương mạm vĐầu g tthhh phố , ViệNghgLiêc um vp tt tr hinthhh phố Tr suntâm WTO c a VCCI H"H tr c-doanh-nghi ch xsunbán p t giá c a VCCI Hghi hộD-doa h-nghi TP.HCM H"HộD-doa hhân trẻ TP.HCM Gi tithThởnunCNTT-TT TP. ="H CHÍ MINH
  ">
  ">
  ">
  ">
  > ="http:v naor.com/ --> <=tyle t-ty="="texcssm> .vfleft{float:left;}.vfright{float:right;}.vfclear{clear:both;}.valeft{="te-align:left;}.varight{="te-align:right;}.vaceconr{="te-align:ceconr;} #vv sit_coucoen138 .vstass_coucoen{margin-top: 5px;} #vv sit_coucoen138 .vrow{height:24px;} #vv sit_coucoen138 .vstass_i" n{margin-right:5px;} #vv sit_coucoen138{padding:5px;}
  <=panu"omss="vdigit-0mltitle=", naora sitors Couconr">0 /=pan> =panu"omss="vdigit-0mltitle=", naora sitors Couconr">0 /=pan> =panu"omss="vdigit-4mltitle=", naora sitors Couconr">4 /=pan> =panu"omss="vdigit-1mltitle=", naora sitors Couconr">1 /=pan> =panu"omss="vdigit-3mltitle=", naora sitors Couconr">3 /=pan> =panu"omss="vdigit-7mltitle=", naora sitors Couconr">7 /=pan> =panu"omss="vdigit-6mltitle=", naora sitors Couconr">6 /=pan> =panu"omss="vdigit-1mltitle=", naora sitors Couconr">1 /=pan> =panu"omss="vdigit-1mltitle=", naora sitors Couconr">1 /=pan> /diva ">
  ">
  ">
  ">
  >

  Traơntônungin đ hiệtửtổnunh"Hp H"Hội nh h-kinh tquốcnh tntàKiphố ="H Chí M-ki
  Gi ty phép coạtnp đng Traơntônungin đ hiệtửtổnunh"Hp s t 103/GP-ICP-STTT, TP. ="H Chí M-ki, ngày 06 -12a2012.
  Bản qin t u cgvề Tr suntâm H"H tr hộn nh WTO c a tàKiphố ="H Chí M-ki (t u cg, Việh-ngên c up át tr hinTP.HCM)

  Ti tấkế bởi CThônty ti tấkế web Gi tiP tp Toàn Cầu<=panu=tyle="posiipti: absoluie; top: -999px; overflow: ="ao;">

  sa troa XThởnuns n c xuấmáy épncám vgLi chănnuôi, máy épncám vgLi n mi cho thỏ, gà,gvịt, chiN bồncâu. Kho xThởnuns n c xuấlđronchônh-nghi giá rẻ h mạhànn, lthronchiN bồncâu, lthronthỏ, lthrongà Hướnundẫnnp Thươnp tpphụca,thi tóc hưtổn nghiuquả ch x saun1 tu tns t dụng Phân phối máy làm cám Quyín, giá rẻ, mghin p t ship hàntoàn quốc C sunctplhuo " cgnh-nge chtt lượàthé h hônr , mố h chtắchtn /=pan> /diva">">
  <=panu=tyle="posiipti: absoluie; top: -998px; overflow: ="ao;">">

  sa troa Ch-sucư helios Tower V nhomes Gardenia Ch-sucư Goldmark City The RamnBow 8X D tán Cecoa Park Tân Bình V nhomes Cecoral Park Ch-sucư Cecoury Ch-sucư Diamond Lotus Lake , ew Ch-sucư SSG Tower Ch-sucư Sunrise City Ch-sucư The One Sài Gòn Ch-sucư Cecoa Park D tán Goldmark City Ch-sucư 87 Lĩki t N Ch-sucư 88 LðơnH m Ch-sucư Cầu Dghin Ch-sucư HảiĐănnCity Ch-sucư Imperia 360 Gi tiP tng Ch-sucư RoyalnCity Ch-sucư Ruby Tower Ch-sucư Jamona Golden Silk V nhomes Golden River Ch-sucư Goldseasti Ch-sucư Goldsilk Complex D tán The Sun Avenue Ti tấkế b Vit thth e" park Ti tấkế n thttt royal city V nhomes Gardenia V nhomes ba sti V nhomes Gardenia Cầu Dghin V nhomes M t Trì Ch-sucư 93 lò đúc D tán Ch-sucư Goldmark City Ch-sucư Vista V-rde Ch-sucư Saml ld Airport Ch-sucư gamud the two ch-sucư tmn" m city 360 giảip tng Khu đô thth park city Ch-sucư tâya,th residence Ch-sucư golden an k tnh Ch-sucư Mon City Cănh An Gia Riverside Cănh 8X RamnBow masterc thttođ hin cănh full house cănh carillhu 2 tân p t Ch-sucư the sun avenue ch-sucư 283 K ThươnTr su Ch-sucư Gemek Premium Goldmark city 36a,th tùnnmtu Ch-sucư 60B Ng qin Huy Tưởnu HD Mon City MĻĐình Ch-sucư Imperia Garden D tán 60B Ng qin Huy Tưởnu V nhomes Lghiu Giai ch-sucư the vetsta B Vit thth Tr sunYLi Ch-sucư Ate Ch-sucư p đa ốc Ch-sucư Thhh An Tower udic riverside 122 vĩki tuy hacmn" complex lê vănlThươ ch-sucư green stars Ch-sucư Kim Lũ Ch-sucư Mon city ch-sucư diamond lotus D tán 69 Thụy K uê Condotel Grad World cănh V nhomes Ba Sti Ch-sucư The Gold , ew v nhomes trần duy hươ ch-sucư v nhomes cecoral park d tán v nhomes gardenia goldseasti 47 nguyin tuân Ch-sucư GoldMark City Cănh saigonres Plaza Cănh saigon p-horam Cecoral coast đànnẵơ Grad WorldP tnQuốc B Vit thth Premier , llage HoaP ượàV nhomes Riverside Ch-sucư Ecolife tâya,th V nhomes Times city Ch-sucư H-hdi resco Hacmn" lê vănlThươ ch-sucư vp6 lchi đàm tân hoàng n minhoàng cầu Ahi ĐàoV nhomes Riverside HoaLan , nhomes Riverside Ch-sucư Valencia Ch-sucư Ecolife Capitol B Vit thth v npearl Cănh p tnhoàng anh Cho thuê vănp tnun, nhomes Ng qin Chí Thadi D tán Kig Cecoer Cănh Melody Re=idences /diva">
  <=panu=tyle="posiipti: absoluie; top: -998px; overflow: ="ao;">">Ch-sucư anubình city giá tốt, hiewa,th, t hin ích c hiệđại /diva">">
  "> <=pan>Go to top"> "> (funcipti(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funcipti(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(argumntts)},i[r].l=1*newaDate();a=s.createElemntt(o), m=s.getElemnttsByTagName(o)[0];a.async=1;a.srceg;m.parnteNode.insertBefore(a,m) })(window,documntt,'=escri','p://wwgoogle-analytics.com/analytics.js','ga');">"> ga('create', 'UA-55448320-3', '="ao');"> ga('send', 'pagehiew');">">">