t s5.js// Array ofmlg_h Nasss t t>t s5.jsltipmlg_hNasssips($$(Array("mpt","hai","ba","b nn","8: H","sáu","b y","táH","chín","mười","mười mpt","mười hai");a enerttneratoSltWebkho2" oncng-datoClickToURL(this.va ty);" s ="1/m oonten enerted="senertedt=va tyi0">WEBLINK a org">World made Org-tisa ,WTO) org">Associa of Sout st Asi tNa ,ASEAN) org">As-a-Pacific Er uomic Coopera ,APEC) org">European Cngmb/d of Commerce in Vietner (EUROCHAMVN) American Cngmb/d of Commerce in Vietner (AMCHAMVIETNAM) gov.vnm>Chrình Xúc tiH ngành hkỹ thut O Tpum 2018O Tp HCM" (B-WTO) European made Policy and Investi[r] Support Projert gov.vnm>B CôhTmại q gov.vnm>Ủyuban Qa năm 201về H p tác kg.v tᑿgia nămtᑿ gov.vnm>CcQa nlýgC T.v tss"h gov.vnm>Ccến thươngTmại quốc g(Vietmade) VănTphòhQa năm 201SPSgVunt Nas org">VănTphòhTêugchun đo lườnctWlượ q S CôhTmại qutọnh p CcHT-tiaang mnh p m hỗ trến thươngTmại quốc gvàgĐầu ư mnh p VunnrNinhêncứugvàgphát c-trunn mnh p vnm>m hỗ trCM" củaTVCCI vnm>H ngành hhiep/ hinunpHc hbáhgphá 2á củaTVCCI vnm>HunpHhội Diep/ hinunp TP.HCM vnm>H i Diep/ hhân tr TP.HCM GiT-t mởng CNTT-TT TP. H CHÍ MINH t t>t t t>t t t t t>t t>t ma qutôhỗinnàyHđượcHth cHhunn vớisựTh ngành hkỹ thut củaTdự ángBCM"[i>td  [i>td  [i>/tr>[i>/t-dir>[i>/tablebt t>t t>t t t>s5.jgVunaoraTVisitors Couts/d >> tml5shivunaora.com/ -->a< .vf9px;{float:9px;;}.vfuto; {float:uto; t}.vfclyar{clyar:botht}.va9px;{ascr-align:9px;;}.vauto; {ascr-align:uto; t}.vacets/d{ascr-align:cets/d;} #vvisit_couts/d138 .vstats_couts/d{eft: 19tic; 5ght} #vvisit_couts/d138 .vrow{heto; :24ght} #vvisit_couts/d138 .vstats_s" t{eft: 19uto; 5ght} #vvisit_couts/d138{padding 5ght} 0> p t>yp t"js/s="vdigit-0meìm kiVunaoraTVisitors Couts/d">0> p t>yp t"js/s="vdigit-4meìm kiVunaoraTVisitors Couts/d">4> p t>yp t"js/s="vdigit-0meìm kiVunaoraTVisitors Couts/d">0> p t>yp t"js/s="vdigit-3meìm kiVunaoraTVisitors Couts/d">3> p t>yp t"js/s="vdigit-5meìm kiVunaoraTVisitors Couts/d">5> p t>yp t"js/s="vdigit-1meìm kiVunaoraTVisitors Couts/d">1> p t>yp t"js/s="vdigit-5meìm kiVunaoraTVisitors Couts/d">5> p t>yp t"js/s="vdigit-9meìm kiVunaoraTVisitors Couts/d">9> p t> modb t t t t t t t>t t t>t t>t sma qutôhỗin- Trun tử tổhh p Hội TO Tp Hkg.v tᑿgia nămtᑿutà ip Hồ Chí Mg.v
GiTy phép ho t - ngWma qutôhỗin- Trun tử tổhh p s 103/GP-ICP-STTT, TP. H Chí Mg.v hàày 06 -12-2012.
B niaynn thucvề m htâmH ngành hhội 8O Tp HCM" củaTtà ip Hồ Chí Mg.v (thucVunnrhinuêh cứugphát c-trunn TP.HCM)t t Thươt kế bi CôhtyTtươt kế web GiT-tPháp ToàngC Tusem.htb Xởng sảh xuấtWmáy ép cám vhên chănTnuôi, máy ép cám vhênmg.ichi thỏ, gà, v t, chim b câu. Khi xởng sảh xuấtWvn/">lnng côhhinunp 2á r tc ghà nội, l ng chim b câu, l ng thỏ, l ng gà Hướnt dẫhgphại quphápWphụch i tóc mHtổh hunugia c HsauW1 tu Tnsử dụng Phân p i máy làm cám ayHín, 2á r ,uunhgphí shipọng toàngia nă Cn.g cp tic/">lquo r ughinuep ctWlượ q m HkOôhỠnh, mnhiàngcc chn[i>/ em.htb p t> modb sem.htb Cin.g cHhelios Tower Vunhomes Gardnnia Cin.g cHGoldeftk City The Ral Bow 8X Dự ángCetsa Pftk Tân Bc ti Vunhomes Cetsral Pftk Cin.g cHCetsury Cin.g cHDiamond Lotus Lake View Cin.g cHSSG Tower Cin.g cHSunrise City Cin.g cHThe One SàiGòh Cin.g cHCetsa Pftk Dự ángGoldeftk City Cin.g cH87 Lĩ.v Nas Cin.g cH88 Li quHc Cin.g cHC TuHDinh Cin.g cHHT-tĐ, ng City Cin.g cHImperia 360 GiT-tPhó q Cin.g cHRoyal City Cin.g cHRuby Tower Cin.g cHJamonagGolden Silk Vunhomes Golden River Cin.g cHGoldseasen Cin.g cHGoldsilk Complex Dự ángThe Sun Avenue Thươt kế buntHth ecopftk Thươt kế nội th TtWroyal city Vunhomes Gardnnia Vunhomes ba s.h Vunhomes GardnniaHC TuHDinh Vunhomes Mn mì Cin.g cH93 lò đúc Dự ángCin.g cHGoldeftk City Cin.g cHVista Verdn Cin.g cHSam-vnd Airport Cin.g cHgamuda theptwo cgn.g cHtl r m city 360 giT-tphó q Khu đôHth pftk city Cin.g cHtây re ul ncn Cin.g cHgolden ankhiti Cin.g cHMon City CănThộ AngGiaHRiver ul CănThộ 8X Ral Bow maste-t th To - inn cănThộ full house cănThộ carillqu 2Htâhgphú Cin.g cHthepsun avenue cgn.g cH283 Khại qum h Cin.g cHGemek Premium Goldeftk city 36 tùnquốpu Cin.g cH60B Ngaynn Huy Tưởng HDHMon CitygMỹ Đc ti Cin.g cHImperia Gardnn Dự áng60B Ngaynn Huy Tưởng Vunhomes LinugGiai cgn.g cHthepvetsta BuntHth m hYên Cin.g cHAxt nagComplex Cin.g cHđna nă hantowerlevanl-quo.com/">Cin.g cHTmnh AngTower udic river ul 122 vĩ.v tuy hacl r complex lê vănTlại q cgn.g cHgreen stars Cin.g cHKim Lũ Cin.g cHMon city cgn.g cHdiamond lotus Dự áng69HThụy Khuê Condotel Gma d World cănThộ Vunhomes Ba S.h Cin.g cHThe Gold View vunhomes tr n duy m q cgn.g cHvunhomes cetsral pftk dự ángvunhomes gardnnia goldseasen 47 àuynn tuâh Cin.g cHGoldMftk City CănThộ saiginre Plaza CănThộ saigin pg-irama Cetsral coast đà nẵ q Gma d WorldtPhúQa nă BuntHth Premier Village HoatPhượ q Vunhomes River ul Cin.g cHEcolifeHtây Vunhomes Times city Cin.g cHHg-di re co Hacl r lê vănTlại q cgn.g cHvp6 l-ve đàm tâhghoàngmg.v hoàngcầu Ave Đào Vunhomes River ul HoatLan Vinhomes River ul Cin.g cHVa9pncia Cin.g cHEcolifeHCapitol BuntHth vunpearl CănThộ phú hoàngati Cii thuê vănTphòhVinhomes Ngaynn Chí Thep/ Dự ángKingHCetser CănThộ Melody Re ul ncns modb Cin.g cH tbc ticity 2á t nt, view , tTrun ích hTrun đni modb t t>t t t t t>t <#toppb t>t < p tGo ti top t> s5.jg t>n(i,s,o,g,i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjert']=r;i[r]=i[r]||(i,s,o,g,){ t>ni[r].q=i[r].q||[]).push(arg,i[r]s)},i[r].l=1*new Date();a=s.cfunteElei[r](o), t>m=s.getElei[r]sByTagName(o)[0];a.async=1;a.uging;m.spo })(window,doc,i[r],'ype="t','hiwww.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('cfunteion'UA-55448320-3ion' di'); ga('sendion'pageview'); [i>/ <>