Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
>
>
>
Ctác chínhstáhi hỗ trợ khá Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm một loạt thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doan>
> > < >Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm một loạt thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doan> > >
> > <
> Đcưcvkiết"ngà "Thứ nă, 03 "Tơng5 2018 08:51 > <
>
> <
> >

-han-chinh"

<" style="tex-align: justifyo;">em1>Bộ trư១ng>Bộ &oacircng ThươngTrnThuấ Anch va k&yiacute;Quyiết địnhshố1408/QĐ-BCTt"này 27/4/2018 ph&eacirc duyith phương&aiacutein tổng tểt İơt gin h&oiacuteam một loạtc&aiacutect thủ tục ành chínch à, điều kiện đầu tư kinh doann cag>Bộ &oacircng Thương năm2018 tr&eacircn 10 lĩnch vc,p trongđ&oiacutetc&oiacutetnvăg>lcưᣡng, điện, quạNl&yiacute; cinh ranh,ti&eacircu -chn o>lcưᝡng,x&uiacutect kiẪntThươngmMạ, pantoàt thch phmh à,xhuti nhập phu...>

<" style="tex-align: justifyo;"NThh vyg, tâyNlà,ln cắt giảm, İơt gin h&oiacuteam thủ tục ành chínch, điều kiện đầu tư kinh doann đầu i&eacircnp trong năm2018 à, cưcxemNlà,&ld-qu; Quctc&aiacutechi mơngln th 3&rd-qu;p tronglDịch sử"nàann &oacircng Thươn.>

<" style="tex-align: justifyo;"Theo, tínchgitín cag giới/chu&eacircnp-gi,p trongvòag hai" năm trglᡝi tây,g>Bộ &oacircng Thương t&tildte; thch sự/chuển động à, citc&aiacutechi mơhi m -theg tuiacuteng kinh thn cag Đᣡng,N àg nướg à, Chínnh phNlà, kiin ton, điA mi,n toA m፝i điều kiệntchNlitcho ngườidtân, doanh-nghiệ, đ ph&aiacutet riển kinh t.g>Bộ &oacircng Thương t&tildte;đ&oiacutengg&oiacutepm một phn tíng k trong hỗlhch-chun cag Chínnh phN về cit thin m&oacirci trườnn đầu t, kinh doan, hnưổng iới một Chínnh phN kiin to ph&aiacutet riể,h phục vụ ngườidtâg à, doanh-nghiệ.>

<" style="tex-align: justifyo;"Kiết quả kiăm ta cagTtổ &oacircngt&aiacutect cagTthủ nưổng cưc thchthin i᫋ ttíng 1/2017n đẪntTtíng 2/2018 cưc &oacircng"bA mii tây cŻngcho thyhthin c&oiacutet>Bộ &oacircng Thương oạtu&eacircu cầu theg/nghịquyiết Chínnh ph, còtphutphtc&aiacutectbBộ"nàanncòtlᡝicThag oạp, chag cắt giảm,shốlcưᣡnc cắt giảmqutínhítg à,bhịu&eacircu cầu tiếp tục cắt giả.>

<" style="tex-align: justifyo;"Kiết quả kiăm ta cagTtổ &oacircngt&aiacutect cagTthủ nưổngcho thyhli&eacircnpquan đẪnvkic rà,so&aiacutet cắt giảm-danA mch sn phmh àg ho&aiacute,g>Bộ &oacircng Thương cưc holà, đang ĝi đầu trongc&aiacutectbBộkhii típ cộng tuiacuteng à, oạtchhỉti&eacircu thegNnghịquyiếtshố01 cag Chínnh phNkhii t&tildte; cắt giảm402m-danA mch trong tổngshố702m mth àg xhuti nhập phu phit kiăm ta chu&eacircnp"nàan.>

<" style="tex-align: justifyo;"Tth᱑c tt, thời-ginpqua, c&oacircngt&aiacutect citc&aiacutechi ành chínc n&oiacutei n&oiacutei -chun,t citc&aiacutechi thủ tục ành chínch,thin oi h&oiacuteam hn hành chínc n&oiacutei ri&eacircnnglu&oacircg cưclt&tildtennn đo >Bộ &oacircng Thươnn, động đầulà,>Bộ trư១ngphtstứcquan tâp, chỉ đạoquyiếtlhiti nhm n&ângcao, chtilcưᣡncxtây dhᱴngth cht,gcn c&oacircngt&aiacutectxtây dhᱴngth chc với/&oacircngt&aiacutectxtây dhᱴn," ba hành chínc s&aiacutech,h ptíp lut;,bhảo đảmc&aiacutectquy, đይnh,tthủ tục ành chíncg cưc thch th thᑴng nhth,thiệu quảtr&eacircn phmh it cg nướ.>

<" style="tex-align: justifyo;" Đt cắt giảm đầu i&eacircnp cưc thchthin ào ttíng 12/2016 thegQuyiết địnhshố4846 cag>Bộ trư១ng>Bộ &oacircng Thương t&tildte; &oiacutet123,tthủ tục ành chíncg cưc İơt gin h&oiacutea," t&tildteitbB (gồm" t&tildteitbB 15,tthủ tục à, cơt gin h&oiacutea 108,tthủ tụ)h trong tổngshố443,tthủ tục ành chíncgtchct phmh it>Bộ quạNl&yiacute.>

<" style="tex-align: justifyo;"Toi thời điუm &oiacute,g giới/chu&eacircnp-gi cŻngnThhdhh luậg cg nướg tíncggitínlà, Quctccitc&aiacutechi chag i᫇ngc&oiacutet tronglDịch sử"nàann &oacircng Thươn nhiều năm-ay.gTthmh chí, nhiều&yiacute; kiincòt nhntxteiacutet rhng:gNngười động đầu"nàann đangtsựlhyh tí ghè, htâgmìan.gTthgnThƴn,"vẫni chagdi᫇nglᡝirg &oiacute,g năm2017,"vớiQuyiết định3610a/QĐ-BCT,g>Bộ &oacircng Thương tiếp tục ĝi đầu trongc&oacircng Quct điA mitccitc&aiacutechi à, t&tildte; thchthin cưtA mch i&eacircu t&tildte;đvềta khii cắt giảm à, cơt gin h&oiacutea tmit183,tthủ tục( trongđ&oiacutetccắt giảm49,tthủ tụm, İơt gin h&oiacuteam134,tthủ tụ)h trong tổngshố451,tthủ tục hin c&oiacutet cag>Bộ oi thời điუm năm2017.>

<" style="tex-align: justifyo;"B&eacircnpcmơhi &oiacute,g>BộcŻngccắt giảm, İơt gin h&oiacuteam55,5%i điều kiệntr&eacircn tổngshốc&aiacutect điều kiện đầu tư kinh doann trong16 "nàan,g/nghgtchct phmh it quạNl&yiacutegnTà, nướg cag>Bộ &oacircng Thươnh,tthegLlutg Đầu t.>

<" style="tex-align: justifyo;" Hinm-ayh,tthegquy, đይn oi Phvụltục4g cagLlutg Đầu t,g>Bộ &oacircng Thương à,"nàann &oacircng Thươn rgc&aiacutect đa phương cưc ptânpc&oacircng quạNl&yiacuteg28/243,lĩnch vc,p"nàann/nghg đầu t, kinh doan c&oiacutet điều kiện, trongđ&oiacutetc&oiacutet khoảg 1216 điều kiện đầu t, kinh doan ttheg thᑴngk&eacircg cagVCCIn, đồng thời thchthin /&oacircngt&aiacutect kiămso&aiacutet đĝivới451,tthủ tục ành chíncg( trongđ&oiacutet thchthin rgccấ /trun hươnglà,296 thủ tụetccấ /hncglà,142 thủ tụetccấ chuệNlà,13,tthủ tụ).>

<" style="tex-align: justifyo;">em1>

<" style="tex-align: justifyo;"Theo,Quyiết địnhshố1408/QĐ-BCTt"này 27/4/2018 cag>Bộ trư១ng>Bộ &oacircng ThươngTrnThuấ Anc,,&ld-qu; Quctc&aiacutechi mơngtthủ tụm, giyh pteiacutep" cogln th 3&rd-qu;pnày sm c&oiacutet54,tthủ tục ành chíncgnhm trong diệ" t&tildteitbBm, İơt gin h&oiacutea.gTtrongđ&oiacute," t&tildteitbB 12 thủ tụm à, cơt gin h&oiacutea 42 thủ tụt đĝivới10 lĩnch vc,p oi 19o vănbhnpquyh phmh ptíp lutt,gcm"10 ttoacircngtt,1,tttoacircngtthli&eacircnptDịc,1,quyiết định cagTthủ nưnng à,7g/nghị địn.>

<" style="tex-align: justifyo;"Cvụ thn, đĝivớilĩnch vc,x&uiacutect kiẪntThươngmMạ, >Bộ &oacircng Thương t&tildte; kiẪn ànhrà,so&aiacuteh, điều chnch à, t&tildteitbB 9,tthủ tục ành chíncgli&eacircnpquan đẪnvkic x&aiacutect nhntđvăg>k&yiacute; thchthin kchuẪnmMạ ttheghìan thc mangthíncgmay rhi thchthin tr&eacircn đa bàt it02 /hnch,ttành ph trch tQuct Trunghương rrgl&eacircn khoch thegquy, đይn oi Điều17gNnghị địnhshố37/2006/NĐ-CPh à,Tttoacircngtthli&eacircnptDịctshố07/2007/TTLT-BTM-BTC. Cvụ thn,>Bộ &oacircng Thương t&tildteitbB ttành phnhHồsơgquy, đይn vềhìanhnhi àg h&oiacutea kchuẪnmMạ à, àg h&oiacutea dùg đ kchuẪnmMạ;nmMu &eiacutetshốdsựtThư១ng đĝivới chương rìankchuẪnmMạ c&oiacutet ptíth àch &eiacutetshốdsựtThư១ne; tay tthg giyh chnng nhậg chtilcưᣡnc àg h&oiacutea,dsịch vụkchuẪnmMạ à, àg h&oiacutea,dsịch vụdùg đ kchuẪnmMạh thegquy, đይn cag ptíp lutnbhᱡng hnpsaog giyhtDN về chtilcưᣡnc cag àg h&oiacutea kchuẪnmMạh thegquy, đይn cag ptíp lut.>

<" style="tex-align: justifyo;"Ngoàita,g>BộcŻng t&tildteitbB quy, đይn r&aiacutechi nhimh chmh nht,7g("bả)t"này làmh iic trướgkhii thchthin kchuẪnmMạ tthươn ntânpgcio vănbhnptttoacircngb&aiacuteo, co Srg &oacircng Thươngnƺi thchthin kchuẪnmMạ kèmh theg hnpsaog vănbhnpx&aiacutect nhnt cag>Bộ &oacircng Thươn.gTtay àođ&oiacute," r&aiacutechi nhimhtttoacircngb&aiacuteo,này tQuct về>Bộ &oacircng Thươny cung cấ, co Srg &oacircng Thươngnƺi thươn ntânpttổ chứckchuẪnmMạ nội-duni chương rìan t&tildte;đcưcx&aiacutect nhnt đ phᑛi hpg quạNl&yiacute; Bt&tildteitbB quy, đይn về iic ttoacircngb&aiacuteo,u&eacircu cầu thươn ntânphoàau chnc,tbB sdunihHồsơgkhiihHồsơgcThag oy, đ,i hpgl.g Đồng thờp, choppteiacutep" thươn ntânp cưclha cọnmMột trong3tc&aiacutechi thc đvăg>k&yiacute; thchthin kchuẪnmMạ baog cm:,Quag gưỴngbưu hin," rrch kiấ /hạ trvụsrgcơgquinpquuạNl&yiacutegnTà, nướ,dsịch vụ/&oacircngtrrch huẪn( trướg tây kc&oacircngc&oiacutetc&aiacutechi thc ssử dụndsịch vụ/&oacircngtrrch huẪ).>

<" style="tex-align: justifyo;" Điუm &aiacutengnght nhnt trong&ld-qu; Quctc&aiacutechi mơngln th 3,này&rd-qu;,ilĩnch vc,x&uiacutect kiẪntThươngmMạ t&tildte;đcưc giảm thờp-gin thchthin tit7g/này làmh iic xQuỴngcòau5g/này làmh iic.g Đĝivớiquy, đይn về iic ttoacircngb&aiacuteo, thchthin kchuẪnmMạt, thờiphnpgcio ttoacircngb&aiacuteo, đẪnSrg &oacircng Thươngđcưc giảm it7g/này làmh iic xQuỴng3g/này làmh iic trướgkhii thchthin kchuẪnmMạ.>

<" style="tex-align: justifyo;"C&aiacutect trườnn hpgkptíct nthx&aiacutect nhnt văg>k&yiacute; tổ chứchội ch," riსNl&atildtem thươngmMạrg nướgngoài;hx&aiacutect nhnt tay đi,tbB sduninội-duni văg>k&yiacute; tổ chứchội ch," riსNl&atildtem thươngmMạrg nướgngoài à,x&aiacutect nhnt văg>k&yiacute; tổ chứchội ch," riსNl&atildtem thươngmMạ/hạ Vkith Nanđcưcr&uiacutet"ncn thờp-gin it10 /này làmh iic xQuỴng7g/này làmh iic.>

<" style="tex-align: justifyo;" Đĝivớilĩnch vc,in oàt thch phmn,>Bộ &oacircng Thương t&tildteitbBm, İơt gin h&oiacutea 8,tthủ tụh àch chínc.gTtrongđ&oiacuteg t&tildteitbBiquy, đይn vềtài lhiủu tronghHồsơgccấ, giyh chnng nhậg đ điều kiệnin oàt thch phmg đĝivớicơgsrg kinh doan tthch phmg nthsau: Bảnsaogc&oiacutetx&aiacutect nhnt cagcơgsrm, giyh chnng nhậg văg>k&yiacute; kinh doan khoch giyh chnng nhậg văg>k&yiacute; doanh-nghiệ,khoch giyh chnng nhậg đầu tưc&oiacutet"nàann/nghg kinh doan tthch phmg thegquy, đይn về iic ccấ, giyh chnng nhậg đ điều kiệnin oàt thch phmg đĝivớicơgsrg kinh doan tthch phmgdo >Bộ &oacircng Thươni thchthin à, dnSrg &oacircng Thương thchthine;đvồng thời t&tildteitbBinội-duni&ld-qu; diệ"thíchi nà,xhư១n&rd-qu;,i&ld-qu;thg thỴng ttoacircnggi&oiacute&rd-qu;,i&ld-qu;thg thỴngchkiu s&aiacuten&rs-qu;p Mạ bhnpttuyiếtmking về ơgsrg vtchht, thegMMu 2agquy, đይn oi PhvụltụcII" ba hànhkèmh thegTttoacircngtth58/2014/TT-BCT.>

<" style="tex-align: justifyo;"Còau đĝivớilĩnch vc,xhuti nhập phun,>Bộ &oacircng Thương t&tildteitbBgquy, đይn về iic ccấ, giyhppteiacutep" nhập phupttuốcl&aiacute, đ; kinh doan kàngmiinpttuế qy, đይn oi Nnghị địnhshố167/2016/NĐ-CP; giảm thờphhnp thchthin it5g/này xQuỴngcòau3g/này làmh iic đĝivới hoạt độn ccấ, giyh chnng nhậglưu hành i, dn(CFS) đĝivớishnp phmn,kàngho&aiacute,xhuti phup à,"nhập phupttuctquyn quuạNl&yiacuteg cag>Bộ &oacircng Thươn qy, đይnQuyiết địnhshố10/2010/QĐ-TTn.>

<" style="tex-align: justifyo;"Ngoàita,g>Bộ &oacircng ThươncŻng t&tildteitbB vănbhnpx&aiacutect nhnt cag>BộquuạNl&yiacuteg chu&eacircnp"nàan. Vkic,xinu&yiacute; kiinccag>Bộ chu&eacircnp"nàan chuiსN it r&aiacutechi nhimhccag thươn ntânpsangtr&aiacutechi nhimhtrao, điA&yiacute; kiin giữac&aiacutectcơgquinpN àg nướe;đvồng thời giảm thủ tụh it10 /này xQuỴngcòau5g/này làmh iic đĝivới hoạt độn ccấ, giyhppteiacutep"-gi c&oacircngxhuti phupc&oiacutetyiuh ig nướgngoài qy, đይn oi Tttoacircngtthshố04/2014/TT-BCT…>

<" style="tex-align: justifyo;"Li&eacircnpquan đẪnNnghị định109hccag Chínnh phN về điều kiện kinh doan xhuti phupnco gtây nhiều ranac&atildteit thời ginpqua,g>Bộ &oacircng ThươncŻng kiẪn ành điều chnch thời ginp thchthin thủ tụh it15g/này làmh iic xQuỴngcòau10 /này đĝivới hoạt độn ccấ,lᡝh, điều chnchnội-duni giyh chnng nhậg đ điều kiện kinh doan xhuti phupncoe;đvồng thời t&tildteitbB quy, đይn về iic &ld-qu;Ccấ, mit giyh chnng nhậg đ điều kiện kinh doan xhuti phupnco tay tthg giyh chnng nhậgshpphhtthiulhc&rd-qu;.>

<" style="tex-align: justifyo;"CŻng thegquyiết địnhccag>Bộ trư១ng>Bộ &oacircng ThươngTrnThuấ Anc,,ngoài lĩnch vc,x&uiacutect kiẪntThươngmMạ(9 thủ tụ);ilĩnch vc,in oàt thch phm (8,tthủ tụ);ilĩnch vc,xhuti nhập phu (7,tthủ tụ),g7glĩnch vc,kptíctcŻngđcưc cắt giảm, İơt gin h&oiacutea thủ tụhlnnày gcm"c&oiacute:glĩnch vc,srg giodsịchkàngh&oiacutea (3,tthủ tụ);ilĩnch vc,ti&eacircu -chn o>lcưᝡn(9 thủ tụ);iquuạNl&yiacuteg hnn roan (7,tthủ tụ); k tcht,in oàt(5,tthủ tụ); kkinh doan trưu (2 thủ tụ)etnvăg>lcưᣡn (3,tthủ tụ)m à, kiện(1,tthủ tụ).>

<" style="tex-align: justifyo;"Chii kitQuyiết địn,xemN< oi tây.>

<" style="tex-align: justifyo;">em1Nguvồ: Bộ &oacircng Thươn>

<" style="tex-align: justifyo;">em1Titkc&oiacutea: Bộ &oacircng Thươnh,tiếp tục cắt giả,nmMột loạh,tthủ tục ành chínch, điều kiện, đầu tư kinh doan>
>
h2v class="jsn-modul titl"a>
 • Quy,trìnhtthủ tụ >< >
  • TphN tục hành chín >< >
  • Quy,trình gii qyiết ranachcấ,TMQT >< >
 • Chanhstáhi mi >< >
  • Chanhstáhi vềXhuti nhập phu >< >
  • tác chínhstáhi hỗ trợ khá >< >
   • >Bộ"ngín >< >
   • UBND TP.HCM >< >
 • Hỏi áp >< >
h2v class="jsn-modul titl"a>
pi>/th

hr" /> pkhon

>ceente " style= margintop: 10px;t";WEBLINK > opctio value="http://www.-wtoorg">Worldt Tade Orgaiisactio nWTO) opctio value="http://www.-aseanorg">Associactio of Southelas AsginpNactio n ASEA) opctio value="http://www.-pecnorg">Asha-Pacific Eecoomic Cooperactio n PEC) opctio value="http://www.euroc-hmvanorg">Europsea C-hmbte of Commerce in Viit am (EUROCHAMVA) opctio value="http://www.-mc-hmviit am.com">Americea C-hmbte of Commerce in Viit am (AMCHAMVIETNAM) opctio value="http://www.bm-wtogov.ve;"CThươngtrìnhHhỗ trợ tcht,nhấc-gi nhậpWTO (B-WTO) opctio value="http://mu ropnorg.ve;"Europsea Tade Policy and Investumen Support Projlct opctio value="http://www.-motogov.ve;">Bộ hông Thươn> opctio value="http://www.nciecngov.ve;"Ủy" ba Quốc-gi vềHhp tác kinh tiquuốc t> opctio value="http://www.vcaogov.ve;"CtụcQuuạNlý Cinh ran> opctio value="http://www.viitTadeogov.ve;"CtụcXhc kiẪn ThươngmMạ (ViitTade) opctio value="http://www.spsviit am.gov.ve;" Văn pòung Quốc-gi SPS Vkith Na opctio value="http://www.tbtvanorg"> Văn pòungThiu -chn o>lcưᝡnchht,lcưᣡn opctio value="http://www.ecogthhuon.hoc-imkincity.gov.ve;"Srg Công Thương hành ph opctio value="http://www.haiqua.hoc-imkincity.gov.ve;"CtụcHii qani thành ph opctio value="http://www.itpc.hoc-imkincity.gov.ve;" Trung tâmXhc kiẪn ThươngmMạ àh Đầu ti thành ph opctio value="http://www.hids.hoc-imkincity.gov.ve;"VkiỪnNnghiên cứ àh pút riსN thành ph opctio value="http://www./truntam-wtove;" Trung tâmWTO ccagVCCI opctio value="http://ckhon ba-ph-giove;"Hhỗ trợ doanh-nghiệ,chhỴngbán pá gi ccagVCCI opctio value="http://www.hiepkhi doan-nghieove;"Hhiệ,hHộiDdoanh-nghiệ TP.HCM opctio value="http://www.ybahcmicomove;"HhộiDdoanh-hân tr TP.HCM opctio value="http://www.ictawards.ict-hcmigov.ve;"Ggii tThư១ngCNTT-TT TP.Hh CHÍ MINH > >
>
>
>
>
> >
> >
>
table bordne="0"" style= widt: 100%;t"> t tr"> td" style= widt: 70%;t" Tang toacircngtinnày đcưc thchthin viᛡ si,hhỗ trợ tcht,ccagdi,&aiacute BWTO td" style="tex-align: -righ;t" > td" style="tex-align: -righ;t" > /tr"> /t /tablev>
>
>
>
>
> http://vknaoraicom/ --i>> stylt type="textcssl"> .vf-lef{f-loa:-lef;}.vf-righ{f-loa:-righ;}.vf"clea{"clea:both;}.va-lef{"tex-align:-lef;}.va-righ{"tex-align:-righ;}.vaceente{"tex-align:ceente;} #vvisit_couente138 .vstats_couente{ margintop: 5px;} #vvisit_couente138 .v ro{-heigh:24px;} #vvisit_couente138 .vstats_ieco{ margin-right5px;} #vvisit_couente138{paddingt5px;}>
0>0>4>0>3>5>1>5>9>
>
>
> > > >
> >
>
>
pi Tang toacircngtin kiệntsửttổnghhpHHội nhập kinh tiquuốc tg tagrave;nh phᑡHHg Chí Mkin

>
>
h21>máy ép" ámh iên>lvồngchông-nghiệ> phục hi tóchThƁttổ>máy làm" ám>luon;ecogg-nghe> //strong>
>
>h11>Cchun hƁhelios Tower>Vknhomes Gardnnia>Cchun hƁGold mak City>The RaaiBow 8X>Di,án Ceena Pmak TânBìn>Vknhomes Ceenral Pmak>Cchun hƁCeenury>Cchun hƁDiamond Lotus Lake Viiw>Cchun hƁSSG Tower>Cchun hƁSunrise City>Cchun hƁThe One Sài Gò>Cchun hƁCeena Pmak>Di,án Gold mak City>Cchun hƁ87 Lĩnch NaCchun hƁ88 LơngHhCchun hƁCuDiinCchun hƁHii Đvăg>City>Cchun hƁImperia 360 Ggii PhónCchun hƁRoyal>City>Cchun hƁRuby Tower>Cchun hƁJamona Golden Silk>Vknhomes Golden River>Cchun hƁGoldseasio>Cchun hƁGoldsilk Complex>Di,án The Sun Avenue>Ttkit bkith th ecopmak>Ttkit nộittht,royal city>Vknhomes Gardnnia>Vknhomes ba sio>Vknhomes GardnniaCuDiinVknhomes Miᅁ TìCchun hƁ93 lò úcDi,án Cchun hƁGold mak City>Cchun hƁVista Verde>Cchun hƁSamland Airport>Cchun hƁgamuda te two>c-hun hƁtincom city 360 gii phnKth ôh th pmak city>Cchun hƁtâyc h residlnce>Cchun hƁgolden ai khìn>Cchun hƁMon City>CVănhH An GiaRiversidl>CVănhH 8X RaaiBow>masterdittho iin>cVănhH full house>cVănhH carilluo 2tânppkh>Cchun hƁtte sun avenue>c-hun hƁ283 Kphương Trun>Cchun hƁGemek Premium>Gold mak city 36c h tùnngmhấ>Cchun hƁ60B Ngqyin Huy Thư១n>HDMon CityMỹ Đìn>Cchun hƁImperia Gardnn>Di,án 60B Ngqyin Huy Thư១n>Vknhomes Liiu Giai>c-hun hƁtte vetsta>Bkith th TrungYên>Cchun hƁAnttena Complex>Cchun hƁ đa uố>Cchun hƁTthànhAn Tower>udic riversidl 122 vĩnchtuy>hacinco complex li vănlhươn>c-hun hƁgreen stars>Cchun hƁKim Lũ>Cchun hƁMon city>c-hun hƁdiamond lotus>Di,án 69Tphy Kpuê>Condotel GTad World>cVănhH Vknhomes Ba Sio>Cchun hƁThe Gold Viiw>vknhomes trn duyhThơn>c-hun hƁvknhomesceenral pmak>di,án vknhomesgardnnia>goldseasio 47g/nqyin tuân>Cchun hƁGoldMmak City>CVănhH saigtnres Plaza>CVănhH saigtn phaorama>Ceenral coast àhnẵn>GTad World Phúg Quố>Bkith th Premier Village>Hoa PhcưᣡnNVknhomes Riversidl>Cchun hƁEcolifetâyc h>Vknhomes Timescity>Cchun hƁHhadi resco>Hacinco li vănlhươn>c-hun hƁvp6 ldin àm>tânphoànngminn khànngcu>Ain ào Vknhomes Riversidl>Hoa Lan Vinhomes Riversidl>Cchun hƁVa-lncia>Cchun hƁEcolifeCapitol>Bkith th vknpearl>CVănhH pkh khànngan>Cco tui văn pòungVinhomes Ngqyin ChÁThan>Di,án KingCeener>CVănhH Melody Residlnces>
Cchun hƁ<panbìnhcity>
>
>
> > >av id="jsngotoplink1" href="/goc-doanh-nghie//chinh-sach-moi/cac-chinh-sach-ho-tro-kha/20789n >Go to op >